Skip to main content

Full text of "Referencje(michalskigrzegorz)v 20140820"

See other formats


Szczecin, dn. 10.08.2012 REFERENCJE 

Niniejszym poświadczam, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z nami w charakterze trenera 
i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym otwartym w dniach 6-7.01.2009 

Dwudniowe szkolenie obejmowało zakres tematyczny: 
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Program szkolenia zawierał m in.: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna: znaczenie 
i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów 
przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy 
działalności gospodarczej; jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw; co naprawdę mówią 
a czego nie mówią sprawozdania finansowe, ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy 
sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej. 

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, miało formę aktywnych warsztatów. Po jego 
zakończeniu trener otrzymał wysokie noty od uczestników. 

Z poważaniem 

Izabela Kesselnng 
Prezes Zarządu / /']/ 
R Izabela Kesselnng 
P*7es Zarządu ADS Consulting Sp. z o.o. 
ul. Niedziałkowskiego 24 
7 1 •< 1 ; Snado, NP 6Si-2S2-6W2 
RPSON 325448516. tel. 91 4882001 
Katowice, dnia 25 stycznia 2013 r. List referencyjny W grudniu 2009 roku, nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu 
z zakresu „Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym". 
Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia, byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach ale również pracownicy i przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki. 

Projekt doradezo-szkoleniowy pod tytułem „Oceny i analizy opłacalności i ryzyka 
realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany 
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. 

Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą 
podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem 
projektu inwestycyjnego. 

Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego, obejmowały m.in. 
zagadnienia: studium wykonalności inwestycji, ryzyko i niepewność i warunki realizacji 
projektów inwestycyjnych w górnictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach 
niepewności i zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych 
i finansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji 
w górnictwie. 

Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczący 
w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej im wiedzy praktycznej, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, bardzo dobrze 
przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne 
prowadzącego. 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt realizowany przez 
dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów, 
zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w sektorze górniczym. 

Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, 
posiadającą szeroką wiedzę, która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez 
Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni, że wysokie uznanie dla jego 
zajęć i doradztwa ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne. AGENCJA ROZWOJU PRZHMV$IU S A i swtooa w Wawam, 

uiwotosta? J!«*«!M W (.48 22) 480 3$ 00 Mu !• 46 22) 4«0 37 01 w* >? com 0 

WID MR ftt CiA kwhłnMW, IHiMBIWIW^ twMMw*. tkV<niJWW4 l*inti nmb mm tmm rłal 1 "i 'Ml Ttii „i tl W4W 11 TH 111 mpr IlUf 
Departament Górnictwa Warszawa, 

DGA-II-^ /l 3 AVENHANSEN® Sp. z o.o. 

L.dz. i) 9 /l 3 30-053 Kraków 

uL Kronikarza Galla 4, lokal 9 LIST REFERENCYJNY Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN Sp. z o. o. w dniach 

0 15-16 grudnia 2009 roku przeprowadziła szkolenie nt.. „ Ocena i analiza opłacalności 

1 ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym " w którym udział wzięli przedstawiciele 
Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki. 

Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, zajęcia przeprowadzono 
z uwzględnieniem potrzeb uczestniczących, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. 
Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoja wiedzą i doświadczeniem, wyróżniając się 
zaangażowaniem, dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami, raz pozostając 
do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnień, również po zakończeniu szkolenia. 
c Agencja 
■ Rozwoju Przemysłu S?ĆŁKA AKCYJNA Katowice, 04.02.2010 r. List referencyjny Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN Sp. z o.o. w dniach 
od 15.12. do 16.12.2009 r. przeprowadziła w naszej siedzibie szkolenie nt. „Ocena i analiza 
opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym". 

Firma AYENHANSEN przygotowała szkolenie sprawnie i bardzo profesjonalnie pod 
względem organizacyjnym, dostosowując się do naszych potrzeb. Szkolenie zostało 
przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób 
poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę. 

Serdecznie polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako godnego zaufania profesjonalistę 
w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. i siedzibą w Warszawie Oddziat w Katowicach 

ul. Mfkołowska 100 40-065 Katowice tel. (*48 32) 757 48 00 faks: (*48 32} 757 48 69 www.katowice.arp.com.pl www.arp.com.pl 

NIP: 526-0JO-02-O4 kapitał zakładowy: 2.707,525.000,00 zł kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zt Konto bankowe: Bank Pekao S.A. VIII O/Warszawa 17 1240 1 112 
1111 0OO0 0165 3845 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIJI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037957 AGENCJA ROZWd 

Heoryli Paszcza ' 
Dy sktor 

j A V ENHANSEN Kraków, 2013-06-04 S/KULENIA l DORADZTWO 
Firma AYENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN* Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, dla grupy ponad 14 osób, pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - 
odział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki, w dniach: 2009-12- 
15/16, zrealizował szkolenie: 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym 

Projekt szkoleniowy, był „uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami 
publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę, naukową z zakresu finansów 
przedsiębiorstw, finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze 
górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny 
ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez 
pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - odział w Katowicach oraz pracowników 
Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia 

potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta. Prezes Zarządu Maciej Firlit www. szkolenia. avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 tok.9. Tel 012 399 41 90 • i SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA 
mt iK)J FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 
Visegrad Fund Center for Research and Educational Projects CERTIFICATE This Certificate is awarded to Dr. Grzegorz Marek Michalski for successful participation and for delivering lectures of Financial Management course within the 
framework of International Visegrad Fund - Business Economics (International V4 Studies), project 
Nr. 61200004 from March 04 th to March 05 th 2014 at Faculty of Economics and Management 
of Slovak University of Agriculture in Nitra, the Slovak Republic. 

The course was fully taught in English and consisted of 16 hours of lectures covering topics 

March 04, 2014 

Lecture: Working Capital Management - 4 hours 
Lecture: Capital Structure - 4 hours 

March 05, 2014 

Lecture: Cost of Capital - 4 hours 
Lecture: Capital Budgeting - 4 hours 

March 05, 2014 SL0VAK UNIVERSITY OF AGRlCIJLTuRE IN NITRA | FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic 
te*.: *421 37 Wl 5898 | fax: *421 37 641 5150 | www.fem.uniag.sk | eva.kapralova@uniag.sk doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc. Dean of Faculty of Economics and Management 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
AP AG Sp. z o. o. 
PRZEMYSŁOWE INSTALACJE GAZOWE fi£fiQ faks: (61)8 750 164 61-139 Poznań, Jana Pawła II nr 14 
tek: (61) 872 00 56 i 65 70 555 w. 143 £ mili: biwo&apag.com.Dl http://www.apag.com.p! Członek Polskiego Komitetu Badań Piomlani ■ Sekcji Polskiej Inttrnalionil Fltme RWMfCd Foundation wljmu)tu> w Holandii Poznań dn.22.01.2013r. REFERENCJE W listopadzie 2012r. nasza pracownica - Księgowa uczestniczyła w szkoleniu 
prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego. 

Szkolenie z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami 
rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni (40h) szkoleniowych. 

Nasza pracownica po ukończeniu szkolenia podzieliła się nabytą wiedzą oraz 
stwierdziła, że trener przedstawił wiele aspektów z wiedzy finansowej dotąd nieznanej. 

Pozwolił spojrzeć na ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa, na jego sprawozdanie 
finansowe z całkiem innej strony niż tylko księgowej. 

Pragniemy zauważyć, że praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu 
wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, 
zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako trenera i wykładowcę bardzo 
zaangażowanego w swoją pracę oraz pragnącego stworzyć na swoich wykładach dobrą 
atmosferę poprzez dostosowanie przebiegu szkolenia dla potrzeb uczestników, 
Deutsche Bank PBC SA, konto: 09 1910 1048 2263 0216 6649 0001 ■ 
• BZ WBK SA, konto: 63 1090 1346 0000 0001 0583 8680 ■ 
• KRS 191830 • Sąd Rejonowy • Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII • 
• NfP: 778- 01- 10- 801- Regon: P- 632051695 • AYENHANSEN •ł/kOI.LM \ ! IłnR KDZ I W < > REFERENCJE 

Firma AVENHANSEN* Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan 

Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN 8 ' Sp. z o. o. w latach 2008 - 201 1 

i w tym czasie, w dniach 2009-02-16/17, 2009-12-10/11, 2010-10-04/05, 
2010-12-13/14, zrealizował cztery, 12 godzinne (dwudniowe) szkolenia, pod 
tytułem: 

Zarządzanie płynnością finansową 

W szkoleniach brali udział pracownicy instytucji: Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Centrum 
Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o. o., Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Blachowni, Techmet Andrzej Chmieliński, ENERGA-OPERATOR SA, 

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., Mota-Engil Polska S.A., UNIWHEBL3 Produ.ction 

(Poland) Sp. z o. o., ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o. o., Vattenfall 
Business Services Poland Sp. z o. o. 

Szkolenie było okazją do istotnego transferu wiedzy naukowej do praktyki 
gospodarczej. Trener prezentował uczestnikom najnowsze osiągnięcia naukowe 
z zakresu finansów przedsiębiorstwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień z zakresu zarządzania płynnością finansową i zarządzania kapitałem 
obrotowym. 
www . szkolenia, avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.l. Tel 012 399 41 90 AVENH ANSEN" SZKOLENIA l UORAU/Ittw 

Wmm Kraków, 2013-06-04 Firma AYENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, w dniach: 2010-09-06/07, 2010-12-16/17, 2011-03-31/04-01, zrealizował trzy, 
12 godzinne (dwudniowe) szkolenia: 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji 

W szkoleniach uczestniczyli między innymi pracownicy takich instytucji jak: NALCO MOBOTEC 
POLSKA SP. z o.o., PGNiG S.A. KOOG w Tarnowie. Gazownia Lubelska., KGHM S.A., RADIO 
KRAKÓW S.A., Elektrociepłownia S.A., TAURON Polska Energia SA, Południowy Końcem 
Energetyczny S.A. Elektrownia Łagisza, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 5Pro 
Partners Sp. z o.o., PGNiG, Gazowania Tarnowska, ABB Sp. z o.o., ENION S.A. Oddział w 
Krakowie, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., General Motors 
Manufacturing Poland Sp. z o.o., General Motors Manufacturing Poland, BP Europa SE Oddział 
Polska. 

Szkolenia były okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej z zakresu finansów przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania ryzykiem i zarządzania wartością dla 
właścicieli do praktyki gospodarczej. Szkolenia zawsze oprócz walorów praktycznych, miały 
zauważalny aspekt implementacji najnowszych osiągnięć naukowych do polskich warunków realizacji 
przedsięwzięć gospodarczych. Prezes Zarządu 

Maciej Firlit www.szkolenia.avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90 AYENHANSEN SZKOLENIA I DORADZTWO Kraków, 2013-06-04 Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan 

Grzegorz Michalski 

był Trenerem AYENHANSEN* Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, w dniach 2008-09-29/30, 2009-06-23/24, 2009-12-07/08, 2010-11-29/30 
zrealizował cztery dwudniowe 12 godzinne szkolenia otwarte pod tytułem: 
Zarządzanie finansami dla niefinansistów 

We wspomnianych projektach szkoleniowych uczestniczyli pracownicy między innymi 
podmiotów takich jak: REMAG SA., Navi.net.pl - Agencja reklamowa Navi concept, MESP 
Central Europę Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., Ministerstwo Środowiska, Maxtel 
Sp. z o. o., BP Europa SE oddział w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Bliżej Przedszkola, MGDF sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
Poza okazją do praktycznego i warsztatowego wsparcia pracowników z przedsiębiorstw 
Klientów, szkolenia te były okazją do znacznego transferu najnowszych ustaleń naukowych z 
zakresu finansów przedsiębiorstw do praktyki gospodarczej realizowanej przez wspomniane 

wyżej podmioty. 
www. szkolenia, avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90 A V ENHANSEN* S/KOl J M A I DUR M)/ IWO 

śiiińiśiśitt Kraków, 2013-06-04 Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan 

Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, w dniach: 2008-10-28/29, 2009-05-18/19, 2011-02-17/18 zrealizował trzy, 12 
godzinne (dwudniowe) szkolenia: 

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych 

W szkoleniach brali udział pracownicy takich podmiotów praktyki gospodarczej jak: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Powiatowy 
Urząd Pracy w Jarosławiu, CERAMIKA PARADYŻ SP. z o.o., ING Bank Śląski. 
Szkolenia przyczyniły się, poza prezentacją praktycznych aspektów oceny kontrahenta, do 
istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki gospodarczej. Transfer najnowszych 
ustaleń naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa do 
przedsiębiorstw zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i z pewnością spowodował 
wzrost efektywności podmiotów ich zatrudniających. Prezes Zarządu 
www.s~kolenia.avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galia i lok.9. Tel. 012 399 41 90 r 7 

BERNDSON Kraków 2013-01-16 Szanowny Pan 

dr Grzegorz Michalski Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener 
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Spin off/spin 
out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 
-14/15.05.2011, 
-19/20.11.2011, 
-26/27.11.2011, 
-04/05.02.2012, 
-03/04.03.2012, 
-23/24.07.2012 

łącznie 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. 

Chcę zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane 
przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazją do znacznego transferu wiedzy 
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania 
i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych 
w zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w projekcie 
zaowocował ich dobrą oceną. 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były 
należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Bartosz Soczówka 
Wiceprezes Zarządu 
BERNDSON sp. z 0.0. 
7 

BERNDSON BERNDSON sp.jo.o. 

31-130 Kraków, ul. Fetóm»n» a/l i 

NIP676-22-4a-701 
REGON 3567SO018 BERNDSON so.zo.o. 

tl.FelOmana 4/11. 31-130 Kratów 676 22 48 701 

♦48 12 294 81 90 0000179795 

Kcntak'.©berndsorvcom 128 000 PLN 60 2030 0045 1110 0000 0196 0850 4 

BERNC 
Kraków 2012-12-12 Szanowny Pan 
Grzegorz Michalski Oświadczenie Niniejszym oświadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener 
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne 
kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych 
przedsiębiorstw w wieku 45+", 8.1.1 POKL, realizacja: 01.2010-12.2012: 

a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej /8dni/ 

b) Analiza finansowa /8dni/ 

c) Coaching grupowy /8dni/ 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były 
należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników. 
Bartosz Soczówka 
Wiceprezes Zarządu 
BERNDSON sp. z 0.0. BERNDSON w , ,,. ui Teldmana 4/11. 31 130 K/aKów 
•48 1? 294 81 90 
konUlhteocindson eon 67fr22^& 701 
0000179795 60 2030 0045 1110 0000 0196 0850 
Kraków 2013-01-16 Szanowny Pan 

dr Grzegorz Michalski Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener 
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Spin off/sptn 
out skuteczny transfer wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, okres realizacji: 01.2010-12.2010, projekt realizowany pod nadzorem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 

- 14/15.12.2010, 

- 23/24.12.2010 

Łącznie 4 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu 12 osób. 

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego było należycie 
przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Bartosz Soczówka 
Wiceprezes Zarządu 
BERNDSON sp. z o.o. 

BERNDSON sp. z o.o •ISOKrafcOw, ul Feldmana 4/n NIP 676-22.48- 701 
REGON 356750018 BERNDSON ul, Feldmana 4/11. 31130 Kraków 
•48 12 294 8190 
Konta <!©t>erndson.com 676-22-48701 
0000179795 

128 000 PIN 
60 2030 0045 1110 0000 0196 0850 A 7 

BERNDSON Kraków 2013-01-16 Szanowny Pan 

dr Grzegorz Michalski Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener 
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „ZARZĄDZANIE, 
OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP", 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009- 
01.2011, projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości : 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 
- 01/02.02.2010 

Łącznie 2 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były 
należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Bartosz Soczówka 
Wiceprezes Zarządu 
BERNDSON sp. z o.o. 
7 

BERNDSON BrRNDSONsp 10.0. 

3 1 1 30 Ki tków, ul. Feldmana VI 1 

NIP 676-22-48-701 
Rf GON 356750018 BERNDSON so.zo.o. ul.Fełdmara 4/11. 31 130 Kraków 676 22 46 701 
♦48 12 294 81 90 0000179795 
kontaiO.ebemdson.com 1 28 000 PIN 

60 2030 0045 t.110 0000 0196 0850 AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ NR 98/2006/EF BOMIS Zaświadczenie o współpracy Zaświadczam, że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener 
i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 września 201 5 roku do 27 
października 2005 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery, 14 godzinne szkolenia 
otwarte, pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. 

Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki, zwracając uwagę na wiedzę pana 
Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień. 
Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne. 

Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągnięcia naukowe 
z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością 
finansową, budowanie wartość przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie 
kapitałem obrotowym. 
Marzena Raźnie wska-Półkoszek 
dyrektor-generalny 
BOMIS 

ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60-792 tel. 61/671 29 24, 665 484 888 faks 61/666 15 90 

www.homis.nl bonma bomis.pl Biuro Rachunkowe BMM Łicencencja Niniinans. 

denata XdiendU 1262712006 
Gniezno, dn, 25-01-2013 REFERENCJE W październiku 2012 jako właściciel Biura Rachunkowego BMM uczestniczyłam w projekcie doradczo- 
szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego. 

Projekt z zakresu analizy finansowej oraz controllingu Finansowego z elementami rachunkowości finansowej 
obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczyeh, z tego 4 dni 
<32h) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami i 1 dzień (Bh) stanowiło doradztwo (coaching). W trakcie projektu 
cłoradczo-szkoleniowego dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w 
zakresie zarządzania finansami własnego przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z 
innymi przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu doradczo-szkoleniowego 
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. 
Treśd merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania 
przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pienienie, ocena wiarygodności na podstawie analizy 
wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, 
sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, zakres przygotowywania i 
analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, 
elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i 
kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego Inwestycje, krótkoterminowe 
zarządzanie kapitałem i zarządzaniem płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami 
pieniężnymi i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży. 

Szkolenie wg mojej oceny przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener i wykładowca dr Grzegorz Michalski 
dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej ( 10 uczestników). Uzyskaliśmy możliwość samodzielnego 
wyliczania wyników finansowych na podstawie przekazanych elementów wiedzy rachunkowości finansowej. Szkolenie 
zaspokoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy na temat finansów w podmiotach 
obsługiwanych księgowo i finansowo przez kierowane przeze mnie Biuro Rachunkowym BMM. 

Projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu 
wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do prabtyhi 
gospodarczej. 

Rekomenduję szkolenia Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godne polecenia. BU KO RACHUNKOWE BMM 
Biuro Rachunkowe BMM Renata Kobierska ; ul. Orzeszkowej 30/ 62-200 Gniezno e-mail : biurorachunkowebmm^y.TPip i 
NIP 7841456802; Regon 300506894; BPH O/Gniezno konto 35106000760000326001257767 Poznań, 23.1 2.201 3r. ^f^E[D)fe[Mlfr>nE Niniejszym zaświadczamy, że 

Pan Grzegorz Michalski 

współpracował z firmą BMSS Sp. z o. o. przy realizacji 1 2-godzinnego szkolenia 

„Analiza finansowa" 
realizowanego dla firmy 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z o.o. w Poznaniu 
w dniach 1 9-20 grudnia 201 3r. Do zadań trenera należało badanie potrzeb szkoleniowych grupy, w tym znalezienie problemu, 
przygotowanie materiałów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie samego szkolenia. 

Program szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia: 

• finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, 

• elementy kształtujące wartość firmy, 

• analiza sprawozdań finansowych, 

• treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy, 

• czytanie sprawozdań finansowych i analiza, 

• analiza wskaźnikowa, 

• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej, 

• elementy autorskiego podejścia "Rosetta Stone", 

• praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten 
kapitał, 

• pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych, 

• sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej, 

• praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia 
"Rosetta Stone". BMSS Sp. z o.o. ^g^^ _ 

Ul. Garbary 56/12 61-758 Poznań ! I^jWw STANDARD 

www.bmss.pl TĘ ff Fłm a ^"ci ""»".o W ej 
y • - W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak: 

• obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu, 

• symulacje z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, 

• przykłady liczbowe z wykorzystaniem danych rzeczywistych, 

• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

• dyskusje grupowe na temat studiów przypadków, 

• warsztatowe rozwiązywanie zagadnień na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdań Pani Grzegorz Michalski wykazał się duzą wiedzą z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym 
przygotowaniem. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwa analizę tematu, pracę na konkretnych 
przykładach i danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem. finansowych Jako firrr Przemysła Kędzia 

Prezes Zarządu BM3S Sp. z o. o. AVENH ANSEN" 

S/K.OLHMA I DORADZTWO 

UOTBB Kraków, 2013-06-04 Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan 

Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, w dniach: 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o. 
zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie: 
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji 

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością 
inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego 
eksperta, łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce 
gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć 
z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki 
gospodarczej. 
www. szkolenia, avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 Jl 90 « CENTRUM 
EDUKACJI 
grupa E3HD 185/ZH/2013 Płock, 15 01.2013 r Referencje Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji Sp. z o. o. szkolenie: „Analiza 
ekonomiczna projektów inwestycyjnych" 

Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji 
majątkowych, w terminie 8-9 grudnia 201 1 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych 

Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywał przebieg szkolenia 
do potrzeb grupy szkoleniowej 

Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej 
Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną 
i dobrze przygotowaną merytorycznie Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych 
treści, zastosowanych, aktywizujących metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze 
wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce 

r i<*xusi Rulkowiki 
na 7_-rjrdu C • n t r u m Edukacji Sp. z o o 09-400 Pioc., ul.KobyUtliego 25 
Sokroionat te) (24) 365 8o 1 2. 365 86 \t>. lo« !24| 365 86 24 
Reiestrocio ipoMu KRS 0000099350 
ftiai Zarządu Tadejs: RiAowski 
3/dodi 04 .0203974 000C510? 00729426 
NIP 774 2502-290, RfcGON 6 1 i 049306. Kop.»ał zakładowy I 1 72 800 zl PROGRAM 
REGIONALNY 

NARODOWA >18AIK.IA SPÓJNOŚCI 
DOLNY 
ŚLĄSK UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU REGIONALNEGO www.rpo.doinyslask.pl 
DRPO/0295/984/DRPO-W-Dka/3037/09 Wrocław, dn. 14.07. 2009r. Sz. P. 

Grzegorz Michalski Szanowny Panie, 

Mam zaszczyt powiadomić, że został Pan powołany Zarządzeniem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na Listę Ekspertów jako 
ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

w dziedzinie: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE/ ODNAWIALNE INSTRUMENTY 
FINANSOWE . 

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z ramach RPO WD 
oraz proces organizacji prac Komisji Oceny Projektów (KOP), w skład której wchodzą eksperci 
I stopnia, będzie przebiegała zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl Z poważaniem 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 

/r'nten.4; KSTu^bnak AKADEMIA 
BIZNESU MDOP ^ ^ t t 
z ograniczona odpowiadzłtlnotci^ 
Audtmta Boomu Sb. k. 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a 
t6L 22 208 28 26. Iax 22 21 1 20 90 

NIP 7010088170 nr 17 

(pieczątka organizatora szkolenia) Warszawa, dnia 18 marca 2014 r. REFERENCJE 

Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce szkolenia 


Liczba godzin zegarowych 


Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów 
inwestycyjnych 

10-11.03.2014 r. Warszawa 


13 Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie 
przeprowadzonych zajęć. Krzysztof Kadlec Partner podpis osoby upoważnionej MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k. emiiel Kraków, 18.03.2014 W imieniu firmy EmiTel Sp. z o. o. potwierdzam, że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu 
2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt, „Ocena i analiza 
opłacalności projektów inwestycyjnych", w którym wzięło udział 21 osób. 

Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny 
z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną, kompetencje oraz sposób 
prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego, podkreślając wysoki 
poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. 
Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. 

Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło 
usługę wykonaną w sposób rzetelny, z dbałością o wysoką jakość merytoryczną 
i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, że firma Akademia 
Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących 
tematykę finansową. Ov rektor Biura Kadr EmiTel sp. z o.o z siedzioj i wśmwm w Warwaww (02-675) pny ul. Wołoska 22 

wpisana do rojestru przedsis biorców, prowadzonego pim S4J Rejonowy ula m »t. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000371135 
o kapitału zakładowym w wysokości f 1.442.900 zl. NIP 527-26-43-306. REGON 142708938 r BERNDSON Kraków 2014-02-05 Szanowny Pan 

dr Grzegorz Michalski OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNSDON 
Sp. z o.o. prowadził w ramach projektu „Program rozwoju pracowników firmy 
FRoSTA Sp. z o.o. 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
następujące szkolenia: 

1 . Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 
26/27 listopada 2012r., szkolenie 16-godzinne dla 7 uczestników 

2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 201 3r., szkolenie 16 godzinne 
dla 6 uczestników. 

Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie, 
osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt „Program rozwoju pracowników 
firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012r. do 01-2014r pod 
nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7 Menedżer projcrtu 


BERNDSON BERNDSON sp.zo.o. ul. Dobrego Pasterza 104, 31-416 Kraków 
+48 12 630 58 90 
szkolenia.BERNDSON.pl 676-22-48-701 
0000179795 128 000 PLN Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej i 1989 r. ■ 

.1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz, 18.07.2014 r. Rafia Fundatorów 

Jerzy Regulski 

Prezes FRDL 

jerzy Stępień 

Wiceprezes 

iwo Byczewski 
Andrzej Celiński 
Adam Kowalewski 
Jan Kro! 
Joanna Regulska Rada Naa^orcra 

Adam Kowalewski 

PrzeWudniLiiduy Rady 

jan Król 

Wiceprzewodniczący Rady 
jerzy Cieślik 
Jerzy Osiatyński 
Janusz Sepior 
Joanna Staręga- Piasek 
Mirosław Stec 
Paweł Swianiewicz Zarząd 

Adam Aduszkiewicz 

Prezes Zarządu 

Krzysztof Lutustanski 

WicapfSZM Zarządu Przemysław Byś Referencje 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 
24-25 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, 
zatytułowane: „Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie". 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. r».o Dyrektora 

^„.^KKG-Pomorskiego Biura 
■uiioacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Prrt>mvbław Bvś fidl.pl w w w . b v o g o ; Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz, 18.07.2014 r. Referencje Rada Fundatorów 

Jerzy Regulski 

Prezes FRDL 

Jerzy Stępień 

iwo Byczewski 
Andrzej Celiński 
Adam Kowalewski 
Jan Król 
Joanna Regulska Raca haazorc7a 

Adam Kowalewski 

Przewodniczący Rady 

„an Kroi 

/yiceorzewoamczacy Rady 
Jarzy Cieślik 
Jerzy Osiatyński 
Janusz Sepioł 
Joanna Staręga-Piasek 
Mirosław Stec Zarząd 

Adam Aduszkiewicz 

Prezes Zarządu 

Krzysztof Lutostański 

Wirjeprezes Zarządu Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 
14-15 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, 
zatytułowane: „Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. 
Systemy rachunków kosztów". 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. \o Dyrektora 

J( ..v/s«o-Poriorskiego Biura acji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

•K y. Przemysław Bys e-maii: info@bydgoszcz-frdl.pl www.bydgoszcz-frdl.pl fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej iwr. I Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz, 26.06.2014 r. Rada Fundatorów 

Jerzy Regulski 

Prezes FRDL j 

jerzy Stępień 

iwc Byczewski 
Andrze| Celiński 
Adam Kowalewski 
Jan Kroi 
Joanna Reguiska Raca Nadzorcza 

Adam Kowalewski 

Przewodniczący Racly 

jan Kroi 

'.'Wiceprzewodniczący Rady 
Jerzy Cieślik 
jerzy Osiatyński 
Janusz Sepiol 
Joanna Starega-Piasek 
Mitcsiaw Stec 
Paweł Swioniewics Auam Aduszkiewicz 

Prii!.'»». /;irzr(rlu 

Kizysztot Lutostanski 

WfeMpWCW Zarządu Referencje 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 
23-24 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, 
zatytułowane: „Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. 
Controlling płynności finansowej". 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. p.o Dyrektora 

Kujawsko-Pomorskiego Biura 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Przemysław Byś PrzerftMsław Bv^ Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokal n ej 

/• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko Fum orski c Biuro IR DL Bydgoszcz, 23.06.2014 r. jerz\ Reguisk. 

jerzy Stepien 

iwc; 6yczewski 
Andrzei Celmskc 
Adam Kowalewski 
Jan Kro 
Joanna Reguiska Aaam Kowalewski 

„an Kro. 

jerzy Cieślik 
jerzy Osiatyński 
Janusz Sepioi 
Joanna Starega-Piasek 

Miiosław Stec 
Paweł Swinniowcz Adam Auuszkiewicz 

Krzysztof lutostanski 

Wioprazw Zarządu Referencje 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 
16-17 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin, 
zatytułowane: „Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych 
- analiza opłacalność i wykonalności". 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką, Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. Przemysław Bys p.o Dyrektora 

KujawsKo-^omorskiego Biura 
•=undacii Rozwoju Demokracji Lokalnej h umtacjit Rozwoju 
Demokracji Lokalne/ i 1989 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

K u | .1 w s k o P o m o r s k i e Biuro ł- R D L Bydgoszcz, 30.06.2014 r. Referencje Jerzy Regulski 

f>«.-..s t-RUL 

Jerzy Stępień 

Wiceprezes 

iwo Byczewski 
Andrzej Celiński 
Adam Kowalewski 
Jan Kroi 
Joanna Regulska R<x)a f-Jcirjzrwcza 

Mdam KowalewsKi 

■ 

Jan Kroi 

Jerzy Cieślik 
Jerzy Osiatyński 
Janusz Sepior 
Joanna Slarena-Piasek 
Miioslaw Siec 

Zarząd 

Adam Aduszkiewicz 

Prezes Zarządu 

Krzysztof Lutostansk: 

Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 
9-10, 26-27 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 32 godzin, 
zatytułowane: „Budżetowanie" dla grupy 25 osób. 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. 

Załączniki: 

1 . Program szkolenia Przemysław Bvs p.o Uy/ekiora 

c,. n H^ u j?!? skc " f3onnorsk,e 9o Biura 
i-unciacji Rozwoiu Demokracji Lokalnei Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Załącznik nr 1 Program szkolenia: 
Budżetowanie 1. Przygotowanie procesu budżetowania 

2. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów 

3. Budżetowanie kosztów bezpośrednich 

4. Budżetowanie kosztów pośrednich 

5. Budżetowanie wyniku finansowego 

6. Budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu 

7. Elementy budżetowania środków dotacji otrzymywanych z budżetu państwa 

8. Analiza i kontrola wykonania budżetów 

9. Organizacja systemu budżetowania (funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu 
budżetowania) 

10. Arkusze kalkulacyjne jako narzędzia usprawniające przygotowanie budżetu 
i Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej i I9łt9r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz, 11.07.2014 r. Referencje Rada P-.indatorow 

jarzy Regulski 

Prezes FRDL 

jerzy Stępień 

Wiceprezes 

:wo Byczewski 
Andrzej Celinsm 
Adam KowalewsKi 
jan Kroi 
Joanna Regulska R.iaa Natl7orr.7a 

Adam Kowalewski 

PuriWodniLZucy Rady 

jan Krdi 

Wiceprzewodniczący Rady 
jerzy Cieślik 
Jerzy Osiatyński 
janusz Sepiot 
Joanna Staręga-Piasek 
Mirosław Stec 

Paweł SwianisiAicz Adam Aduszkiewicz 

Krzyszto' lutostanski 

Witrt-prezes Zarządu Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie dwa szkolenia 
zamknięte, zatytułowane: „Analiza finansowa projektów inwestycyjnych 
i badawczych": pierwsze w dniach 30 czerwca oraz 1, 7-8 lipca, a drugie 
w dniach 3-4 i 10-11 lipca 2014 roku, oba w wymiarze 32 godzin, 
dla dwóch grup szkoleniowych, łącznie dla 20 osób. 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały, 
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki, 
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności 
przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego 
szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza 
teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością 
rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy 
specjalistę. Przemysław Bys Załączniki: 

1. Program szkolenia p.o Dyrektora 
Kujawsko-Pomorskiego Biura 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokainei - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Załącznik nr 1 

Program szkolenia: 
ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I BADAWCZYCH 

1. Sposoby prognozowania finansowego projektu inwestycyjnego i badawczego. 

2. Zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny projektów. 

3. Znaczenie wartości pieniądza w czasie. 

4. Modele dyskontowe w ocenie efektywności inwestycji. 

5. Automatyzacja procesów dyskontowania przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic. 

6. Sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek 
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) - automatyzacja generowania podstawowych 
sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic. 

7. Szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów. 

8. Szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych). 

9. Modelowanie podstawowych parametrów. 

10. Modelowanie dowolnych zmian w czasie życia projektu i badanie ich wpływu na model i efektywność 
projektu inwestycyjnego. 

11. Szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu inwestycyjnego 
i badawczego, tj. w fazie inwestycji, bieżącej działalności, zamknięcia projektu. 

12. Metody szacowania kosztu kapitału w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu. 

13. Sposoby szacowania wartości rezydualnej. 

14. Modelowanie FCF. 

15. Księgowa stopa zwrotu - ARR (Accounting Rate of Return). 

16. Okres zwrotu - Payback Period. 

17. Sposoby oszacowania wartości bieżącej netto przy ocenie projektu inwestycyjnego i badawczego 
- Net Present Value. 

18. Sposoby określania efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego i badawczego przy pomocy 
wewnętrznej stopy zwrotu - Internal Rate of Return. 

19. Obliczanie wskaźnika zyskowności projektu inwestycyjnego i badawczego — Profitability Indey. 

20. Obliczanie zdyskontowanego okresu zwrotu - Discount Payback Period. 

21. Obliczanie innych wymaganych przepisami wskaźników. 

22. Sposoby prawidłowego oszacowania kosztu kapitału (WACC) w tym koszt kapitału własnego i obcego. 

23. Szacowanie wartości rezydualnej projektu inwestycyjnego i badawczego wg metod stosowanych 
w wycenach firm. 

24. Zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego projektu inwestycyjnego 
i badawczego. 

25. Stosowanie zaawansowanych narzędzi Excela (Visual Basic) do automatyzacji modelu. 

26. Stosowanie modelowania ekonometrycznego do prognozowania parametrów finansowych projektu. 

27. Sposoby zbudowania modułu analizy wrażliwości w aplikacji Excel. 

28. Sposoby przeprowadzania analizy opłacalności projektu inwestycyjnego i badawczego dla założeń bazowych. 

29. Analiza wrażliwości - metoda + / - 10%. 

30. Analiza wrażliwości ( badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu, 
przy zachowaniu warunku NPV = 0). 

31. Budowa spójnego modelu oceny projektu inwestycyjnego i badawczego. 

32. Wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic. 

p.o. Dyrektora 

Kujawsko-Pomorskiego Biura 
Fundami Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Prrc wKrław Byś Fuiulacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
tv,sv r. n 

GDDKi A Warszawa, dnia 27 Sistopada 2012 r. Zbigniew Miłek 

Zastępca Dyrektora 

Biura Generalnego Dyrektora GDDKiA-BGD-MT-074-51/2012 Pan Grzegorz Michalski KFPiZW ul. Komandorska 118/120, p. Z-311 53-345 Wrocław Potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie Regionów w Świdnicy w 2011 r. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że Pan Grzegorz 
Michalski brał udział w II edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy. 
W dniu 12 maja 2011 r. byl uczestnikiem II Panelu pt. „Nowoczesne zarządzanie drogami 
- jak utrzymać standard ?" organizowanym przez GDDKiA. 

Powyższe potwierdzenie wydaje się na wniosek zainteresowanego. Biuro Generalnego Dyrektora 
Zbigniew Milek Zastępca Dyrektora SA telef./61/29-210 18 fax/61/29200-70 skr. poczt. 1 Szamotuły 15 stycznia 2013 r Referencje W miesiącu październiku i listopadzie 2012 r. nasi pracownicy uczestniczyli w projekcie doradczo-szkoleniowym 
prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami 
rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze /coaching/ trwające 5 dni / 40h/ 
dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni /32h/ stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami i 1 dzień /8h/ 
stanowiło doradztwo /coaching/. W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował 
praktyczną wiedze pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami własnego 
przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi przedsiębiorstwami w 
zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania 
prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści 
merytoryczne projektu obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar 
wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej 
sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, 
sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów 
wykonalności, zakres przygotowania i analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności 
przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych 
przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, 
szacowanie stóp kosztów kapitału finansującego inwestycje krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i 
zarządzanie płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i 
należnościami , elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży. 

Nasi pracownicy uczestniczący w projekcie podkreślali ogrom przekazanej im wiedzy praktycznej, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duze doświadczenie, doskonale przygotowane materiały 
dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w 
trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. 
Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych 
osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomenduję Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbrzymie zasoby 
wiedzy i dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jestem 
przekonany, ze wysokie uznanie dla jego starań -pracy ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne. Z poważaniem 
Ifc.il! 
Tychy, 28 08.2012 REFERENCJE 23 października 2009 roku przeszedłem ośmiogodzinne szkolenie 'Finanse dla 
Niefinansistów' prowadzone przez Grzegorza Michalskiego. 
Szkolenie było bardzo wyczerpujące, zakres jego obejmował : Finansowy cel 
zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie bogactwa właściciela/i 
przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela 
przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu 
przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez 
przedsiębiorstwo, siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów 
pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy 
pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów 
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, 
kształtowanie kosztu kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ 
ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału, krótkoterminowe zarządzanie 
kapitałem {przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i 
należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom zapasów, 
docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom 
gotówki przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie 
zarządzania kapitałem pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa 
kondycja przedsiębiorstwa oraz kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy 
kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na podstawie wskaźników 
finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej przedsiębiorstwa, 
wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa. 

Szkolenie zaspokoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i 
usystematyzowania wiedzy na temam finansów w firmie. 
Jest ono bardzo intensywne i godne polecenia, sugeruję jednak zrobić follow up 
mieisąc czy dwa po szkoleniu w celu utrwalenia materiału i dodatkowych wyjaśnień. Hilton Foods Ltd sp. z o o. ul. Strefowa 31, 43-100 Tychy, Poland 
National Registry Court in Katowice, Commercial Dep No. VIII, KRS; 0000175476; 
REGON: 356759670; Share captel: 4 000 OOOpIn; tel.: +48 32 323 47 09, fax: +48 32 323 47 85 
BZWBK O/Tychy 17 1090 1652 0000 0001 0441 3551 
Part of Hiltori Food Group ptc www.hiltonfoodgroupplc.com Serdecznie pozdrawiam Waldemar Skorupka 
Dyrektor Zarządzający HFP 

DY RB(<f6RZAR ZĄDZAJĄO 
AVENH ANSEN* SZKOLENIA I DORADZTWO 

HWJHB Kraków, 2013-06-04 Firma AYENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan Grzegorz Michalski był Trenerem AVENHANSEN Sp. z o.o. w latach 2008 - 20 11 
i w tym czasie, w dniach: 2008-08-22/23, zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie 
zamknięte dla 9 pracowników przedsiębiorstwa Impress Sp. z o. o. Kąty 3, 32-107 
Radziemice (obecnie należącego do Ardagh Group). Szkolenie to nosiło tytuł: 
Zarządzanie finansami dla niefinansistów 

Jest nam miło potwierdzić, że wspomniany projekt szkoleniowy, był okazją do przekazania 
uczestnikom szkolenia, najnowszych ustaleń naukowych z zakresu finansów, zarządzania 
finansami i finansowej ekonomii, użytecznych w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa 
przemysłowego. Projekt ten był również okazją do istotnego transferu naukowego do praktyki 
gospodarczej. Prezes Narządu 

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90 inDesn company Łódź, 10.12.2012 Referencje W listopadzie 20 1 2r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwo 
na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza 
Michalskiego. 

Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 
dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną 
wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub 
wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji 
finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych 
zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści 
merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania 
przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena 
wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, 
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały 
ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami 
firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie, usystematyzowanie i 
ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarządzaniu firmą i sprawnym 
reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy 
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i 
ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego, który zaprezentował wysoki poziom 
przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego 
umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu 
wiedzy. Indesit Company Polska Sp. z o.o. - ul, J. Dąbrowskiego 216 - 93-231 Łódź - Poland 
Tel. +48 42 645 51 00, Fax +48 42 645 51 91, www.1ndesitcompany.com 

NIP: 526 - 020 - 38 - 37 REGON : 012 62 19 80 KRS: 0000023258 Kapitał zakładowy: 540 876 500,00 PLN 
Konto : Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr IBAN 55103015080000000500971002 
ludesii Company FoisKa sp. z w. 

93-231 Łódź. Ul Dąbrowskiego 216 
;ei . 42/645 50 01taT4?/R45 5193(211 m 9k " — * CERTYFIKAT i- i I- H Niniejszym zaświadcza się, że 
wygłosił prelekcję na Kongresie M/ojna cen zorganizowanym w Warszawie w (toteCu Le ItpyadMeridien (BristoC 
w dniach 20-21 października 2005r. Zakres tematyczny konferencji to m.in.: 

Wojna cen - z perspektywy instytucji finansowej 
Podejmowanie decyzji cenowych a badania rynku 
Kształtowanie wizerunku cenowego detalistów 
Marki własne - orientacja na cenę 
Ceny regularne i promocyjne z punktu widzenia detalisty 
Wojna cen - zwycięzcy i przegrani 
Gdzie leżą granice marż cenowych 
Jak podwyższyć marżę zysku, czyli abc logicznego redukowania kosztów 
Działania sprzedażowe a jakość produktu 
Optymalizacja ceny produktu z uwzględnieniem kontekstu rynkowego 
Inteligentne podnoszenie cen mimo wojny cenowej - być albo nie być 
dostawców dóbr konsumpcyjnych Organizator: informedia P 


r r i INSTYTUT 
^ 'Łgjf KON SI II TAN T ÓW 
r\f EUROPEISKKH instytv.it koiSuit«<tow Europejsko* 

ii Wyspiańskiego 41 52-800 Katu ta -44 62 7601140 
fa» «48 62 597 72 17 
gstr. «48 514»4 516 ; szkolenaUE.pl ;'^'™ d s ł 2013-01-29 Referencje W dniach 24-27.01.2011 r. Instytut Konsultantów Europejskich przygotował i przeprowadził projekt doradczo- 
S2koleniowy dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt doradczo- 
szkoleniowy pod tytułem „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" w części merytorycznej by) przygotowany 
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego. 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu pomiaru ryzyka projektów inwestycyjnych obejmował zajęcia warsztatowo 
i zajęcia doradcze trwające 4 dni (32h) dydaktyczno-doradczych w podziale na dwie grupy (po dwa dni na jedną grupę). 
W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze 
decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od działań 
inwestycyjnych w zależności od wynikających z tych projektów konsekwencji zarządczych, ekonomicznych i/lub 
finansowych. Przedstawione w czasie projektu doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych 
zagadnień w praktyce zilustrowane zostały licznymi i użytecznymi studiami przypadków 

Ilość osób w każdej grupie wynosiła przeciętnie 50 osób (łącznie w dwóch grupach brało udział 100 osób). Treści 
merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" dla Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowały zagadnienia takie jak: Studium wykonalności inwestycji. Ryzyko 
i niepewność a i warunki realizacji projektów inwestycyjnych wpływających na gospodarkę wodną oraz projektów 
inwestycyjnych wpływających na ochronę środowiska, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności 
i zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie 
sporządzania studium wykonalności inwestycji mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną. Identyfikacja 
czynników ryzyka, zagrożeń, szans mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną, Źródła niepewności i źródła 
ryzyka (w tym zagrożeń i szans), rodzaje ryzyka, w tym ryzyko finansowe, ryzyko pogodowe, ryzyko klimatyczne, ryzyko 
powodziowe i ryzyko środowiskowe. Obszary niepewności i obszary ryzyka: czynniki sukcesu i czynniki zagrożeń. Miękki 
i twardy algorytm identyfikowania niepewności i pomiaru ryzyka na potrzeby studium wykonalności inwestycji 
proekologicznych. Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka. Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych 
i symulacyjnych przy zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ryzykiem prognozy i zarządzaniu ryzykiem modelu zarządzania 
ryzykiem. Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej sporządzanej na potrzeby studium wykonalności projektu 
inwestycyjnego Ocena i analiza ekonomiczna i finansowa projektu wpływającego na stan środowiska lub na gospodarkę 
wodną w warunkach ryzyka i niepewności. Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych: okres zwrotu, NPV, eNPV, IP, 
RH. eIRR, MIRR, pojęcie zmienności, kluczowe warianty analizy kosztów i korzyści, analiza i interpretacja ograniczeń i 
mocnych stron omawianych metod oceny wykonalności projektów inwestycyjnych. 1 (MST»To> KONSmr*NTO» ElIROPt JSKK> 

* * gk |MCTVTI 1T m Wyspansmego 41 62-800 Kłkw 

* WW IINjITIUI W *48 52 760 11 40 

^fl^j KONSULTANTÓW Sr5S5 rimnnrifi/iru S/ kolenia UK.pl \ ur A" d » ««,Moc 9 p! 
EUROPEISKICH ,, ; ^,| • C •NEWS ef»v* «*fe<anat@*eofgpl 2013-01-29 Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczący w projekcie doradczo- 
szkoleniowym podkreślali użyteczność przekazanej im wiedzy praktycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo 
duże doświadczenie, doskonale przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne 
prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu. 
Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza 
Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny 
finansów, zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 
Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbrzymie zasoby wiedzy i 
dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jesteśmy przekonani, że 
wysokie uznanie dla jego wykładu ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne. DY/ 

B|ura '. TOR 

tżądu JoanneL/j.ihfochalska •ibTY. u, KONSULTANTÓW EUROPEJSKICH 
>2400 Kafel ul Stanisława Wyspianstoego 41 
NIP 616-13-53-450* REGON 251533^7 
INFOLINIA 0801 88 55 22 jucon ® JUCON 

ul. Wrocławska 103 
63-400 Ostrów Wlkp. tel. +48 62 591 41 90 
fax +48 62 591 41 90 
NIP 622-112-59-73 
www.jucon.pl 
e-mail; biuro@jucon.pl Ostrów Wielkopolski 25.01.2013 REFERENCJE W listopadzie 2012 r. nasz pracownik uczestniczył w projekcie doradczo- 
szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu 
finansowego z elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i 
zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni (32h) 
stanowiły wykład z praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie 
projektu doradczo-szkoleniowego Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę 
pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami własnego 
przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu 
doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce 
zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne projektu 
doradczo-szkoleniowego obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania 
przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena 
wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie 
kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze, 
analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalności, 
zakres przygotowywania i analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium 
wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki 
finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, 
metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału 
finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzaniem płynnością 
finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi 
i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży. 

Nasz pracownik ocenił zawartość merytoryczną szkolenia jako bardzo wartościową i 
zgodną z oczekiwaniami. Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego by) okazją do znacznego transferu wiedzy 
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii 
do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego - jako osobę posiadającą ważną 
umiejętność skupiania zainteresowania szkolonej grupy na prezentowanym materiale. Duża 
satysfakcja z pozyskanej wiedzy i umiejętności stanowi najlepszy dowód na wysoki poziom 
szkolenia prowadzonego przez dr Grzegorza Michalskiego i zaprezentowanych umiejętności 
dydaktycznych. 

Efrbieta I inJm^Aka 
uKwroc(jM«slWI/103 ™ 
63-400 Ostrów WiełkoprtsW-- f 
NIP 622-112-59-73 RtGON 25164/655 
BIAŁYSTOK Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, 18.03.2014 REFERENCJE Pan Grzegorz Michalski w ramach projektu „Szkolenia doskonalące kompetencje 
pracownicze kadr dużych przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach EFS, przeprowadził szkolenia „Zarządzanie finansami - Finanse dla niefinansistów" 
(16-17.11.2013) i „Zarządzanie finansami II" (30.11 - 01.12.2013). Uczestnikami szkoleń byli 
pracownicy formy KAN Sp. z o.o. Białystok-Kleosin. 

Szkolenia były przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, 
dopasowanym do oczekiwań i potrzeb uczestników. 

Pan Grzegorz Michalski wywiązał się w pełni ze swoich zobowiązań na rzecz Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, realizując szkolenia w uzgodnionym terminie, z 
należytą starannością i zaangażowaniem. 

Polecam dr Grzegorza Michalskiego jako trenera godnego zaufania. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białyntsloku 

15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 77 tel./fax: 85 675-25-17, tel. 85 675-48-00 
KRS 0000040708, NIP 542-000-03-05 

e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl, www.zdz.bialystok.pl/bialystok J3KOSC pos*>4dCiOM CWTyfiMIłm ISO 9001 2009 Józef Łukaszczyk 

Os. Stefana Batorego 39/1 

60-687 Poznań Poznań 08.02.201 3r NIP 972-001-48-68 
Regon: 630565220 Referencje W dniach 17-18.09.2012 , 01-02.10.2012 i 15.10.2012r uczestniczyłem 
w szkoleniu z zakresu controllingu i finansów dla pracowników 
i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw prowadzonym przez trenera 
dr Grzegorza Michalskiego. 

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z 
elementami rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni 
(40h) szkoleniowych. 

W trakcie szkolenia uzyskałem dużą ilość informacji przydatnych do 
prowadzenia finansów firmy , co pozwoliło mi na skorygowanie niektórych 
decyzji finansowych w mojej firmie. 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt 
doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego 
był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych 
naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii 
do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego , który potrafi połączyć 
obszerną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa z umiejętnością 
przekazania tej wiedzy osobom prowadzącym mikro i małe firmy , którzy 
w wielu przypadkach nie mieli wcześniej kontaktu z tematyką z 
zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstwa. 
os. Stefana Batorego 39/1 
60-687 POZNAŃ 
REGON 630565220 NIP y;^ „ci y.® 
Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA Kraków, 8.02.2013 r. Referencje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje liczne projekty finansowane 
ze środków unijnych (szkolenia, doradztwo, wdrażanie programów krajowych i regionalnych), 
jak również koncentruje się na współpracy międzynarodowej oraz inwestycjach kapitałowych, 
m.in. poprzez prowadzenie funduszu kapitałowego typu zalążkowego. 

W dniach 17-18 lutego 2011 r. oraz 31 marca - 1 kwietnia 2011 r., pracownik MARR S.A. 
uczestniczył w szkoleniach z zakresu oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów 
inwestycyjnych oraz oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (razem cztery 
dni szkoleniowe) realizowanych przez trenera. Pana dr Grzegorza Michalskiego. 

Pan dr Grzegorz Michalski w sposóh profesjonalny wykonuje prace trenera i wykładowcy. 
Wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika MARR S.A. w czasie prowadzonego 
przez Pana dr Grzegorza Michalskiego szkolenia przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji 
i zwiększenia efektywności pracy. 

Z poważaniem. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA li Kordytewskiego 11:31 542 Kraków; lei <• 48 ! 2 6 1 7 66 00. + 48 ! 2 61 7 56 0 1 , fan +48 1 2 6 1 7 66 66. 

I nut marrąmarr.pl www.marr.pl: zarejestrowana w Sadzie Reionowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 
ftejesiru Sadowego nr 0000033198, komo BNP Panbas Bank Polska SA nr 64 1600 1013 0002 0011 6146 9001 NIP- 676-005-88-47; REGON 35023901 7, 
kapitał zakładowy: 86 465 000 PLN. kapitał wpłacony 86 465 000 Pt N 
Barbara Grodowii 
MINISTERSTWO SKARBI PAŃSTW A 00*522 ul. kruc/a 36 W spoina f> Id: M5-87-94 ta\ 62S-S2-5I BURO MINISTRA r Warszawa. 7 marca 2012 r. Pan Grzegorz Michalski W związku z posiadaniem uprawnień zwalniających z obowiązku złożenia egzaminu 
dla kandydatów na członków rad nadzorczy cli określonych w • § 5 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
( Dz. U. Nr 198 poz. 2038. z późn. zm. ). informuję, że Pańskie dane osobowe w dniu 
6 marca 2012 r. zostały zarejestrowane w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych 
prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 

AKADEMIA 
BIZNESU MDDP Sp. z.o.o. Akademia Biznesu Sp. k. 
Budynek Atrium Tower 
Al. Jana Pawła II 25, 
00-854 Warszawa Warszawa, 10 lipca 2014 r. REFERENCJE dr hab. Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze Wykładowcy w szkoleniu o tematyce „Zarządzanie wartością i wyceną spółki - poziom dla expertów" w wymiarze 
8 godzin szkoleniowych. Szkolenie odbyło się w dniu: 12 czerwca 2014 r., w Serocku. 

Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego 
jako profesjonalnego trenera. 

Trener na bieżąco odpowiadał na pytania, dostosowywał się do potrzeb uczestników, 
był elastyczny, co świadczy o dużej wiedzy i doświadczeniu. Pan Grzegorz wykazał 
się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych Analizując ankiety stwierdzamy, iż Pan Grzegorz Michalski wywiązał się z przeprowadzenia 
danego szkolenia wzorowo, w związku z czym z przyjemnością polecamy Go jako sprawdzonego 
i profesjonalnego trenera. MDOP t półka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. 

Al. Jana Pawia II 25, 00-854 Warszawa PL vi 148222081826 | tu i 4fl222i I 2rt'*> | e-marf hijocdtajuoMtiamcHrt.n | ww*Mx*rvm<ttspłi 
-.*.•■.,.!».. j pod m KRS 0OOO2B8/82 | NIP /Ol 008 8 i '0 | RfcCON M ; 12298' I 

tt IŁllimtlllW* Wfl De.,;*'* Bdr,k 15 !9!0 I04B 220"J 7757 J57ł 0001 zajęć. Z poważaniem, 
Krzysztof Kadlec Partner 
Akadem/a Biznesu MDDP AKADEMIA 
BIZNESU MDDP 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

AKADEMIA BIZNESU Sp. k. 
02-672 Warszawa, ul. Domani&wska 39 a 
tel. 022 890 28 26. fax J22 211 20 90 

....■..! Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. 

(pieczątka organizatora szkolenia) REFERENCJE Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Ocena i analiza opłacalności i 
ryzyka projektów 
inwestycyjnych 

24-25.02.2014 r. Warszawa 


Podczas szkolenia zastosowane zostały metody pracy 
takie jak studium przypadku (case study), dyskusje, 
wykład ukierunkowany na finansową stronę 
przygotowania treści studium wykonalności 
inwestycji. Szkolenie w praktyczny i skuteczny 
sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, 
łącząc je z holistycznym spojrzeniem na 
przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z 
uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu 
czynników spoza przedsiębiorstwa. 


12 Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie 
przeprowadzonych zajęć. Norbert Saks 
podpis osoby upoważnionej MDDP Spółlo 2 Ogroniuon^ odpOWiedllaltlOŚeil AKADEMIA BIZNESU ipJl. MDDP AKADEMIA 
BIZNESU MDDP 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

AKADEMIA BIZNESU So. k. 
02-672 Warszawa, ui. Domaniewska 39 a 

&MJ}R2.®MJ&.%2J)X28.».. Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. 

(pieczątka organizatora szkolenia) REFERENCJE 

Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin, miejsce 
szkolenia oraz liczba 
uczestników 


Poruszane zagadnienia podczas szkolenia 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Budżetowanie i zarządzanie 
kosztami w tworzeniu 
wartości przedsiębiorstwa 
26-27.11.2013 r. 
Białka Tatrzańska, 16 os. 


Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem 

Budżetowanie kapitałów 

Budżetowanie kosztów 

Budżetowanie gotówki 

Koszt w cyklu operacyjnym 

Zarządzanie kosztami 


12 Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie 
przeprowadzonych zajęć. 
podpis osoby upoważnionej MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k. 

ul. Domaniewska 39 A. 02-672 Wai«awa PI. | M, +48 22 890 28 26 | fax. +-48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuroiiW-adeiniamddp.pl i www.akjdemiamddp.pl 
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0O0O268782 | NIP 70 1 -008-8 1 -70 | REGON: 141 122931 1 
Nr rachunku bankowego: Bank Milenium S.A. 05 1 1 60 2202 0000 0000 9558 97S2 MDDP AKADEMIA 
BIZNESU |v;uL)P 

spółka z ograniczony odpowiedzialnością. 

AKADEMIA BIZNfcSU Sp. k. 
02-672 Warszawa, ul. Domamfiwska 39 a (pieczątka organizatora szkolenia) Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. REFERENCJE 

Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Zarządzanie płynnością 
finansową. Efektywne decyzje 
w zakresie inwestycji w 
kapitał pracujący 

18-19.11.2013 r. Warszawa 


Celem szkolenia było przybliżenie finansowych zasad 
dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, 
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu 
widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości 
przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana 
została prezentacja wiedzy pozwalającej na 
efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania 
zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. 


12 Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie 
przeprowadzonych zajęć. Norbert Partner- 

podpis osoby upoważnionej 
MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k. 

ul. Domaniewska 39 A. 02-672 Warszawa PL | teł. +-48 22 890 28 26 | fax. +-4B 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuro((Sakademisrr.ddp.pl | www.akademiOTddp.pl 
Spolka zarejestrowana pod nr KRS 0000288782 | NIP 701 -008-8 1-70 I REGON: 141 122981 1 
Nr rachunku bankowego: Bvik Millenium S.A. 05 1 1 60 2202 0000 0000 9556 9752 MDDP AKADEMIA 
BIZNESU spolka z ograniczony odpOWteda»»l»*£ ii| 
^ AKADEMIA BIZNESU So. k. 

02.e72..Wa:&javy.o J .uLP.?^n^?^.^..... 
(pieczątka organizatora szkolenia) Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. REFERENCJE 

Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Zarządzanie płynnością 
finansową. Efektywne decyzje 
w zakresie inwestycji w 
kapitał pracujący 

21-22.10.2013 r. Katowice 


Celem szkolenia było przybliżenie finansowych zasad 
dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, 
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu 
widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości 
przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana 
została prezentacja wiedzy pozwalającej na 
efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania 
zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. 


12 Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie 
przeprowadzonych zajęć. Norbert San 
podpis oso^u^cważnionej MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU ip.it, 

ul. DomamewsU 39 A. 02-672 Warszawa PI | teł. +48 22 890 28 26 | fax. +48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuro<i?akademian,ddp.pl I w-.w.akademiafKfdD.pl 
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0COO288782 I NIP 70 1 -008-8 1 -70 | REGON: I -ł 1 1 2298 1 1 
Nr rachunku bankowego: Bar* Millemum SA 05 1 1 60 2202 0000 0000 9558 9752 MDDP AKADEMIA 
BIZNESU MDDP 

spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

AKADEMIA BIZNESU Sp k 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 8 
te!. 022 890 28 26. la* 022 211 20 9C 
t,.;..^-..::,. ......... Warszawa, dnia 26 września 2013 r. 

(pieczątka organizatora szkolenia) REFERENCJE 

Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Ocena i analiza opłacalności 
i ryzyka projektów 
inwestycyjnych 

22-23.09.2013 r. Warszawa 


Szkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich 
zasadach dobierać inwestycje do realizacji w 
warunkach ryzyka i niepewności? Jak powinna 
przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka 
projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych 
pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności 
inwestycji. Podczas szkolenia zastosowane były 
metody pracy takie jak studium przypadku (case 
study), dyskusje, wykład ukierunkowany na 
finansową stronę przygotowania treści studium 
wykonalności inwestycji. 


12 Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego 
trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje 
rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i 
przyjazny kontakt. • . 

podpis oslji^rtfjM&ażnionej 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k. 

ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Waraawa PI I tel. +48 22 890 28 26 | fax. +48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuroir8akadem.amddp.pl | vAVjv.akaderrnamddp.pl 
Spotka zarejestrowana DOd nr KRS 0000288782 | NIP 701 -003-81-70 | REGON: 141 122981 1 
Nr rachunku bankowego: Bank Millenium S.A. 05 1 160 2202 0000 0000 9558 9752 AKADEMIA 
BIZNESU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

AKADEMIA BIZNESU Sp. k. 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 a 
tel. 022 890 28 26. fax 022 211 20 90 

►iw.juŁao&s;i?.G a Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. 

(pieczątka organizatora szkolenia) REFERENCJE Pan Grzegorz Michalski 
uczestniczył w charakterze Wykładowcy Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 
szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Ocena przedsiębiorstwa na 
podstawie sprawozdań 
finansowych 

22-23.04.2013 r. Warszawa 


W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja 
wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w 
zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się 
od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od 
ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia 
omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych 
przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w 
których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić 
nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład 
połączony z prezentacją studiów przypadków. 


12 Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego 
trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję 
rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną, 
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i 
przyjazny kontakt. Nc^erfS^ks 

podpis osoby^ctPllfnionej MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k. 

-. 

I AKADEMIA 
BIZNESU spńlk.l 7 p ;r , i. , , (pieczątka organizatora szkolenia) Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. REFERENCJE MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa 

dziękuje Panu dr Grzegorzowi Michalskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia. 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin 

szkoleniowych podanych w tabeli. Temat, termin i miejsce 
szkolenia 


Informacje 


Liczba godzin 
szkoleniowych 


Ocena przedsiębiorstwa na 
podstawie sprawozdań 
finansowych 

29-30.11.2012 r. Warszawa 


W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja 
wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w 
zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się 
od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od 
ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia 
omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych 
przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w 
których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić 
nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład 
połączony z prezentacją studiów przypadków. 


12 Chcemy zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, wykład realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego 
był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny 
finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w 
zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w szkoleniu zaowocował ich wysoką oceną 
i znacznym poziomem zadowolenia potwierdzonego w ankietach końcowych. 
MDOP Spółki i ograniczony odpowirdiialnosci^ AKADEMIA BIZNESU ipjl 
30 

Nowy Dwór Mazowiecki . wrzesień 20 1 3r. REFERENCJE zaświadczamy, że Pan Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku, zrealizował dla nas 
16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamknięte pt.: 

Controlling finansowy 

W szkoleniu uczestniczyło sześciu naszych pracowników. Zrealizowany projekt szkoleniowo- 
doradczy przyczynił się, poza prezentacją praktycznych aspektów zarządzania finansami w 
przedsiębiorstwie, do komercjalizacji wyników badań naukowych i istotnego przepływu informacji 
naukowej do praktyki gospodarczej. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak: strategiczny 
kontekst zarządzania finansami, finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja 
wartości przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez 
przedsiębiorstwo, metody oceny projektów inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), alternatywny 
koszt kapitału, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, krótkoterminowe 
zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i 
należnościami), projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie, oraz elementy planowania 
finansowego. Transfer najnowszych ustaleń naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów 
przedsiębiorstwa do naszego przedsiębiorstwa zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i jesteśmy 
przeświadczeni, że spowoduje wzrost efektywności i wydajności finansowej naszego 
przedsiębiorstwa. 

Serdecznie rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z 
zakresu finansów przedsiębiorstwa. 
ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowietki REGON: 011248734 

tek: +48 22 346 40 00, fax: +48 22 346 40 05 KRS: 0000184990 

info-amodlinairpofl.pl, Kapilal Zakładowy: 323.824.500 PLN i 

K V 
% K * CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w 

INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ 
„IKKU" Sp. z 0.0. Warszawa, 26.06.2013 r. REFERENCJE Niniejszym zaświadczamy, że Pan dr Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku, 
zrealizował we współpracy z IKKU Sp. z o.o. 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamknięte pt: 
Controlling finansowy. 

W szkoleniu uczestniczyło sześciu pracowników działu finansowego przedsiębiorstwa 
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy 
przyczynił się, poza prezentacją praktycznych aspektów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, do 
komercjalizacji wyników badań naukowych i istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki 
gospodarczej. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak: strategiczny kontekst zarządzania finansami, 
finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, szacowanie 
wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, metody oceny projektów 
inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), alternatywny koszt kapitału, szacowanie stóp kosztu kapitału 
finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania 
zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami), projektowanie systemu controllingu w 
przedsiębiorstwie, oraz elementy planowania finansowego. Transfer najnowszych ustaleń naukowych z 
zakresu ekonomii, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i jesteśmy 
przeświadczeni, że spowoduje wzrost efektywności i wydajności finansowej w przedsiębiorstwie. 

Serdecznie rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z zakresu 
controllingu i finansów przedsiębiorstwa. Z poważaniem Nazwa skrócona: IKKU Sp. z o.o. Siedziba: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; Data rejestracji: 11.02.1998; Rejestr: 
Sąd Rej. dla M. St. Warszawy, XII Wydział KRS, Nr 0000037599; Kapitał zakladowyfwpłacony): 50 000 zL; REGON: 013072050; 
NIP: 951-18-45-625; Bank: Idea Bank S.A., Nr 11 1950 0001 2006 0313 6177 0002; E-mail: biuro@ikku.pl; Web: www.ikku.pl; 
Tel./fax: 22 825 9479, 22 630 9914 ValueTank Sp. z o. o. 

Al. Jana Pawła II 61 lok. 214 

01-031 Warszawa Warszawa 1 1 marca 2014 List referencyjny 

Niniejszym potwierdzam iż Pan Grzegorz Michalski przeprowadził dwudniowe szkolenie 
pn. „Finanse dla niefinansistów" w dniach 20-21 lutego 2014 w wymiarze 16 godzin. 
Szkolenie zostało przeprowadzone dla Klienta ValueTank Sp. z o. o. - firmy MVW 
Bydgoszcz Sp. z o.o. W szkoleniu udział wzięło 8 osób. 

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o menadżerach i specjalistach nie pracujących 
na co dzień w obszarze finansów, jednak w stosunku do których oczekuje się pełnego 
zrozumienia tego obszaru działalności przedsiębiorstwa. 

Elementami szkolenia były zagadnienia wspomagające i tworzące umiejętność czytania 
sprawozdań finansowych, wykorzystania wskaźników finansowych w odniesieniu do 
specyfiki regionu i branży, efektywnej oceny zarządzania płynnością finansową, 
rozumienia pojęć: kosztów, kosztów będących wydatkami, wydatków niebędących 
kosztami, przychodów, wpływów pieniężnych, zysku, źródeł efektywności 
przedsiębiorstwa, kosztów kapitałów, przepływów pieniężnych, podstaw oceny 
opłacalności projektów inwestycyjnych, elementów budowy wartości przedsiębiorstwa, 
tworzenia wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności. 

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym, z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników szkolenia. 

W szczególności pragniemy potwierdzić wysokie umiejętności trenerskie oraz zaplecze 
merytoryczne Pana Grzegorza Michalskiego. Trener wykazał się doskonałym 
przygotowaniem oraz ogromnym doświadczeniem praktycznym. 

Pragnę polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera wykonującego 
swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej 
współpracy. 

Marlena Mickiewicz- Jarlińska 
Manager ds. szkoleń 
ValueTank Sp. z o. o. 

/RLU=rTRNK$pzo.o. Szczecin, dn. 10.08.2012 REFERENCJE 

Niniejszym poświadczam, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z nami w charakterze crenera 
i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym dla Narodowego Banku 
Polskiego. 

Dwudniowe szkolenie zamknięte, w którym uczestniczyło 1 2 osób zrealizowane było w dniach 
16-17 12.2008 obejmowało zakres tematyczny: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Program szkolenia zawierał m.in,: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna; znaczenie 
i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów 
przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy 
działalności gospodarczej; |akich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw; co naprawdę mówią 
a czego nie mówią sprawozdania finansowe; ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy 
sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej. 

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, miało formę aktywnych warsztatów. Po |ego 
zakończeniu trener otrzymał wysokie noty od uczestników. 

Z poważaniem / Izabela Kesselring 
Prezes Zarządu 
^■T P*ies Zarodu 
ADS Consulting Sp. z o.o. 
ul Niedziałkowskiego 24 
71-410 Szczecin. NIP 852.25244^2 
REGON 320448916. id 91 4883001 ADS Consulting Sp. i o.o 
ul Niedziałkowskiego 24. 71410 Szczecin 
■Ufa (091) 488 2001. .•■".>,! biuro@jdsc pl 
www jflsc.pl PGNiG Polskie Górnictwo Nafttwe i Gazownictwo S.A. 

Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie Dział Kontrolingu 

ul Wita Stwosza 7 Pan Grzegorz Michalski 

33-100 Tarnów 
tel (14)632 38 92 
fax (14) 632 38 11 Tarnów, 30.01.2013 r Referencje 

Szkolenie zostało realizowane na potrzeby Biura Kontrolingu funkcjonującego 
w strukturach Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Karpacki Oddział 
Obrotu Gazem z siedzibą w Tarnowie, którego podstawową działalnością jest obrót 
paliwem gazowym 

We wrześniu 2010 roku oraz w kwietniu 2011 roku. uczestniczyłem w 
szkoleniach z zakresu Oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 
(w sumie 4 dni szkoleniowej prowadzonych przez trenera dr Grzegorza Michalskiego 
Szkolenie obejmowało swoim zakresem m m następujące zagadnienia: finansowy cel 
zarządzania przedsiębiorstwem ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celów 
przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez 
przedsiębiorstwo metody oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu 
kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kapitału obcego, poziom stopy 
kapitału własnego wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału, 
krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, zarządzanie zapasami poziom docelowy 
należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki 
przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na jej poziom strategie zarządzania kapitałem 
obrotowym netto w warunkach niepewności, elementy kształtujące sytuacje finansową 
przedsiębiorstwa, wnioskowanie na podstawie wskaźników finansowych, wpływ ryzyka 
i niepewności na interpretację wyników przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe t Gazownictwo S.A ul M Kasprzaka JS 01-224 Warszawo 
Karpacki Oddział Obrotu Gazem z siedz>ba. w Tarnowie, ul Wita Stwosza 7, 35- 100 Tarnów 
KRS OOOO0S9492 Sod Ketonowy dla m st Warszawy XII Wydział Gospodarczy MS 
NIP SM 000 80 28 REGON 012216736. Kapitał 2a*ładowy (opłacony w całości) S 900 000 000 zł 

www pgmg pl Poziom szkolenia uważam za relatywnie wysoki, a sposób jego prowadzenia 
przystępny Nabytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystuję w codziennej praktyce 
podczas wykonywania obowiązków służbowych 

Pragnę zauważyć, ze poza praktycznymi walorami projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu 
wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, 
zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej 

Pragnę zarekomendować Pana Grzegorza Michalskiego, ponieważ podczas odbytych 
cyklów szkoleń obszaru finansów dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista 
zarówno w wymiarze teorii jak i praktyki KJEROWtlW 
Dilal tontroimgo Z poważaniem Je r 

Tomasz Panek 
2 O W E PING s.c Poznań, dnia 18 stycznia 2013 r. 

Referencje 

W listopadzie 2012 roku. jako współwłaściciel firmy ..PiNo*' s.c. J. Piotrowski W. Nowak / 
siedzibą w Swarzędzu. przy ul. Piaski 25. uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowy m 
prowadzonym prze/ eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. 

Projekt doradc/o-s/koleniowy / zakresu analizy finansowej oraz eonlrollingu finansowego / 
elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze 
(coaching) trwające 5 dni (40h dydaktyczno-doradczych). z lego 4 dni (32h) stanowiły wykłady z 
praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie projektu doradczo- 
szkoleniowego Pan Cirzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedze pozwalającą na 
podejmowanie efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami własnego 
przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu 
doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce 
zilustrowane zostały użytecznymi studiami konkretnych przypadków zaprezentowanych 
podczas szkolenia. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowały takie 
zagadnienia jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, 
przepływy pieniężne, ocenę wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań 
finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie oraz ocena ich 
istotności, sygnały ostrzegawcze, analizę dyskryminacyjną, zakres przygotowania planów 
biznesowych, studiów wykonalności, zakres przy goto w ani a analizy ryzyka w czasie realizacji 
założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, 
elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych 
przez firmę, metody i kry teria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału 
finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością 
finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, 
elementy planowania finansowego, metodą procentu od sprzedaży . 

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło mi na szersze spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne 
własnego przedsiębiorstwa oraz wyposażyło w narzędzia do oceny jego wartości, perspektyw 
działania w przyszłości, a także ocenę zagrożeń w trakcie jego funkcjonowania. 
Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany 
przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i 
najnowszych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 
Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako doskonałego eksperta i trenera, który w bardzo 
przystępny i jasny sposób przekazywał niełatwą wiedze ekonomiczną i celnie wskazywał jej 
praktyczne zastosowania na potrzeby praktycznego, codziennego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie Pan Grzegorz Michalski jest osobą szy bko nawiązującą właściwy kontakt z grupą, 
dzięki czemu prowadzone przez niego zajęcia przebiegały w sposób płynny i rzeczowy, nie 
powodujący zmęczenia, zniechęcenia czy znudzenia uczestników. 

Jędrzej Piotrowski 
ul. Piaski 25 
62-020 Swarzędz NIP : 7772966203 
REGON : 300517969 
e-mail : biuro.pino@gmail.com Polska Akademia 
Rachunkowości Warszawa, 27.06.2013 r. Polska Akademia Rachunkowości S.A. Świętokrzyska 36 lok. 61 004 16 Warszawa Referencje Niniejszym pragniemy poświadczyć, iż dr Grzegorz Michalski, współpracował z Polską 
Akademią Rachunkowości w charakterze eksperta z zakresu finansów przedsiębiorstw na kursie 

Kontrolera i Analityka Finansowego we Wrocławiu. 
Należy podkreślić, iż poza aplikatywnymi praktycznymi walorami, wykład zrealizowany przez 
dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do istotnego transferu naukowych ustaleń z finansów, 
ekonomii oraz zarządzania do praktyki gospodarczej (wartościowych teoretycznie 

i empirycznie). 

Dr. Grzegorz Michalski prowadził trzydniowy (24h) blok z zakresu tematycznego: ANALIZA 
FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA w którym uczestniczyło 1 5 uczestników kursu. Temat 
ten zrealizowany był w dniach 27-28 kwietnia i 1 1 maja 2013. 

Programowe treści obejmowały: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna; 
znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe 
typu kryzysów przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania 
przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej: jakich informacji można oczekiwać od 
przedsiębiorstw; co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe; ocena 
wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej. 
Polska Akademia Rachunkowości S.A. 
Biuro handlowe: ul. Świętokrzyska 36 lok. 61, 00-1 16 Warszawa 
e-mail: biuro@par.edu.pl, www.par.edu.pl, NIP 725-00-14-780 5£p Pttl»ka \k.ui. n\i,i 

. 

Polska Akadom.! Rarliinkuwski S.A. 
Ul. Swivlukiyv 16 lok 61/62 

Warszawa. 04.01.20:3 r. 

Ml' ?2J-00-I 1-780 Polska Akademia Rachunkowości S A 
Świętokrzyska 36 iok. 61 
00-1 16 Wars/awa 

Referencje 

Niniejszym pragniemy poświadczyć, iż dr Grzegoiz Michalski, współpracował z Polska 
Akademia Rachunkowości w charakterze eksperta .■ zakresu finansów przedsiębiorstw na kursie 

Kontrolera linansowego we Wrocławiu. 
Należy podkreślić, iz poza aplikaty wnyrni praktycznymi walorami. wvkład zrealizowany przez 
dr. Grzegorza Michalskiego hyl okazją do istotnego transferu naukowych ustaleń z finansów 
ekonomii oraz zarządzania do praktyki gospodarczej (wartościowych teoretycznie 

i empirycznie i. 

Trzydniowy (24U) Nok realizowany przez Pana dr. Grzegorza Michalskiego w którym 
uczestnicz) lo uczestników kursu, /realizowany byl w dniach 14. 27-28 października 2012 
i obejmowało zakres tematyczny : ANALIZ A RN \N SOWA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Programowe treści obejmowały . Elementy sprawozdania finansowego: analiza ogol.ia- 
znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych: salda strukturalne bilansu i podstawowe 
typu kryzy sów przedsiębiorstwa: elementy planowania finansowania: finansowy cel działania 
przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej; jakich informacji można oczekiwać od 
przedsiębiorstw: co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe: ocena 
wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych: ocena wiarygodności na 

podstawie analizy wskaźnikowej 

Z poważaniem 
Kanlina Kowalska 

po Prezesa Zarządu Polska Akademia Rachunkowości S.A. 
Biuro handlowe: ul. Świętokrzyska 36 ink. 61. ()[>-] 16 Warszawa 
e-mail: biuro@par.edu.pl, w ww.par eUu.pl NIP 725-00-14-780 AYENHANSEN' MkOLHMA I IJOR\l)/r*i) Kraków, 2013-06-04 Firma AVENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan 

Grzegorz Michalski 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1 
i w tym czasie, w dniu 2010-08-10, zrealizował 8 godzinne jednodniowe szkolenie zamknięte 
dla ponad 12 pracowników przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich 
Górach. Szkolenie nosiło tytuł: 
Analiza finansowa przedsiębiorstw 

W trakcie realizacji szkolenia, istotnym składnikiem pracy z Klientem, poza przekazaniem 
uczestnikom praktycznych umiejętności profesjonalnej oceny kondycji finansowej 
przedsiębiorstw, było zaprezentowanie najnowszej wiedzy naukowej z zakresu finansów 
przedsiębiorstw, ekonomiki managerskiej i zasad rachunkowości. Przedsięwzięcie to 
umożliwiło dokonanie znacznego transferu naukowych osiągnięć z dyscypliny finanse do 

praktyki gospodarczej i wzbogaciło tym warsztat przeszkolonych specjalistów 

przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach. Prezes Zarządu 
www. szkolenia, avenhansen.pl 
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9 Tel. 012 399 41 90 
SZKOLEIMIOWY www. prymus. sCask.pC 
Sosnowiec dn. 2013-02-22 (Pismo <Sjeferencypie Trenera 

ęrzegorz MichaCski i 
1 Ośrodek Szkoleniowy „Prymus" z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórskiej 
33a/ 341, w dniach 28-29,01.2013 r., wraz z Panem dr Grzegorzem Michalskim, jako 
trenerem, przeprowadził szkolenie otwarte dla pracowników banków spółdzielczych pt. : 
"Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych". 

W dwudniowym szkoleniu (14 godzin dydaktycznych) prowadzonym przez trenera 
dr Grzegorza Michalskiego uczestniczyło 15 (piętnastu) specjalistów zatrudnionych w 
następujących podmiotach bankowości spółdzielczej, tj. BS Miedźna, BS Wilamowice, 
BS Gilowice, BS Żory, BS Świerklaniec, BS Sośnicowice, BS Zator, BS Łubniany, BS Będzin 
ŚBS Silesia Katowice. 

W ramach wyżej wymienionego szkolenia wykonaliśmy usługi, które zostały wysoko 
ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, a także 
korzyści wynikających z jakości szkolenia. Prowadzący zajęcia, Pan dr Grzegorz Michalski, 
wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. 
Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w 
sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo 
przyswajania wiedzy przez uczestników oraz bardzo dobrze przygotowane case'y 
szkoleniowe. 

Wspomniany projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez Pana dr Grzegorza 
Michalskiego, poza istotną dydaktyczną i praktyczną wartością dodaną, był okazją do 
znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny 
finansów, zarządzania i ekonomii do specyficznej dla bankowości spółdzielczej praktyki 
gospodarczej. 

W zakresie wyżej omawianej oceny usług jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panem dr 
Grzegorzem Michalskim, jako solidnym i rzetelnym partnerem. % JJ Opodę^jSz^pCmwwy 
fyrefitor 

ZAKŁAD S Z 

POLSKIEGO TO KOLENIA I 

WARZYSTWA E 

„P E T E K S" Spółka z o o. ui Łaciarska 28 
50-146 Wrocław 
NIP 697-001-26-34 
REGON 931507333 

KRS 00001 2302S -Sad Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej EKSPERTYZ 

KONOMICZNEGO 

lei. (071)343-16-49 
tel /fax (07 1> 344-66-04 
e-mail biuro@peteks.pl 
www.peteks pl 
Kapitał zakładowy - 66 000.00 zł ZSiE PTE Wrocław, dnia 29.08.2012 r. REFERENCJE Niniejszym pragniemy poświadczyć, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z Zakładem 
Szkoleń i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „PETEKS" Sp. z o.o. we Wrocławiu w 
charakterze trenera i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach 
działania 2.1. POKL pt. „Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP", współfinansowanym przez 
Unię Europejską oraz budżet Państwa. 

W dniach 15 - 16.02.2011 r. w Warszawie Pan Grzegorz Michalski prowadził dwudniowe szkolenie 
zamknięte dla pracowników Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" oraz 14 - 15.03.2011 r. 
we Wrocławiu szkolenie otwarte dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pt.: 
"Zarządzanie finansami firmy w warunkach niepewności" . 

Programowe treści obejmowały: Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie 
bogactwa właściciela/i przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela 
przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu przedsiębiorstwa, szacowanie 
wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, siedem zasad 
prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF 
(operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów 
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kosztu 
kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu 
kapitału, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, 
środkami pieniężnymi i należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom 
zapasów, docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki 
przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie zarządzania kapitałem 
pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa kondycja przedsiębiorstwa oraz 
kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na 
podstawie wskaźników finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej 
przedsiębiorstwa, wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa. 

Przeprowadzane zajęcia charakteryzowały się profesjonalnym przygotowaniem pod względem 
merytorycznym i organizacyjnym. Pan Grzegorz Michalski przekazał uczestnikom szkoleń niezbędną 
wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Nieodłącznym atutem był właściwy dobór 
wykorzystywanych materiałów dydaktycznych. 

Z satysfakcją możemy stwierdzić, ze przeprowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenie 
spełniły nasze oczekiwania i zostały przeprowadzone w sposób fachowy. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi 
szkoleniowe na najwyższym poziomie. 

*7 l/L^H^^ JZ^&E^y 
Puratos Kostrzyn. 2013-01-29 Referencje Niinicjszym poświadczam, iz 27.09.2006 inku. dr Grzegorz Michalski przeprowadził 
jednodniowe szkolenie dla pracowników firmy Puratos Polska Sp. / 0.0.: "Zarządzanie 
finansami w firmie" 

(dcm szkolenia było zapoznanie kadry menedżerskiej Spolki / podstawami ekonomii 1 
zarządzania linansami. niezbędnymi do efektywnego wykonywania zadań zawodowych. 

Szkolenie by to przeprowadzone w sposób profesjonalny. / uwzględnieniem wiedzy 
teoretycznej ora/ pr/ykladóu jej praktycznego zastosowania. 

Uczestnicy podkreślali odpowiedni sposób zarówno doboru materiału szkoleniowego jak i 

przekazania wiedzj / satysfakcja stwierdzam, iz cel szkolenia przeprowadzonego przez dr Grzegorza 
Michalskiego został osiągnięty. Szkolenie było okazja do znacznego transferu wiedzy 
naukowej / dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomenduje dr (irzegorza Michalskiego, jako rzetelnego partnera Puratos. HobKa/Sp 2 0.0. 

AnnaiMsźi&z 
Dyreyor Fbwwowy (g) www.puratos.pl QUATRO Sierosław, 28.01.2013 

Produkcja Uszczelnień Technicznych 
Antoszewscy - Spółka Jawna 
Sierosław , ul. Prosta 7 
62-080 Tarnowo Podgórne REFERENCJE W dniach : 24-25.10.2012 ; 07-08.11.2012 ; 22.11.2012 nasz pracownik 
uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez trenera Pana dr Grzegorza 
Michalskiego. 

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami 
rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni ( 40 h) szkoleniowych. 

Nasz pracownik odniósł bardzo pozytywne wrażenie dotyczące przygotowania, 
posiadanej wiedzy i sposobu prowadzenia szkolenia. 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu 
wiedzy naukowej i najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny finansów, 
zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego do dalszego przygotowywania 
i prowadzenia szkoleń w tak profesjonalny i przystępny sposób. Murowana Goślina 2013-01-22 RAMION Wojciech RAMION Jadwiga - 
DORADCA PODATKOWY S C. 
Plac Kasztanowy 3 
62- 095 Murowana Goślina 
Wojciech Ramion W listopadzie 201 2 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i 
conlrollingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta 
Pana dr. Grzegorza Michalskiego . 

Projekt obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze ( coaching ) trwające 5 dni ( 40 godzin ) , 
z czego 4 dni ( 32 godziny ) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami a 1 dzień ( 8 godzin ) 
poświęcony był na doradztwo ( coaching ) . 

W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę , która pomoże mi w podejmowaniu 
efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami w naszej firmie i podejmowania , ograniczania . 
rezygnacji lub odstępowania od współpracy z naszymi kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej 
a także doradzania naszym klientom , jeśli wyrażą takie życzenie , w tych kwestiach . 
Poruszane zagadnienia trener ilustrował studiami przypadków a treści merytoryczne szkolenia obejmowały 
następujące lematy : finansowy cel działania przedsiębiorstwa ; pomiar wartości przedsiębiorstwa ; 
przepływy pieniężne : ocena wiarygodności firmy na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 
. prognozowanie kryzysów w analizowanej firmie i ocena ich istotności ; sygnały ostrzegawcze ; 
analiza dyskryminacyjna ; zakres przygotowania biznesplanów ; studia wykonalności ; zakres przygotowania i 
analizy ryzyka w czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć ; elementy matematyki finansowej ; 
szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w firmie i stóp kosztów kapitału finansującego 
inwestycje ; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych ; zarządzania : krótkoterminowym kapitałem i 
płynnością finansową ; poznania elementów zarządzania : zapasami , środkami pieniężnymi i należnościami ; 
elementy planowania finansowego oraz metodę procentu od sprzedaży . 

Szkolenie obejmowało bardzo obszerne zagadnienia i wymagało od prowadzącego dużej wiedzy i 
umiejętności zawodowych oraz organizacyjnych . 

Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory , moim zdaniem jest osobą kompetentną i dobrze 
przygotowaną do prowadzenia takich szkoleń , poza tym jest on komunikatywny bo łatwo nawiązał 
kontakt z uczestnikami szkolenia , w którym uczestniczyłem . 

Szkolenie , w którym uczestniczyłem oceniam pozytywnie , bo spełniło moje oczekiwania odnośnie 
przypomnienia , usystematyzowania i uzupełnienia mojej wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia . 
Oczywiście obszerność tematy ki szkolenia uniemożliwia jej dogłębne poznanie w ciągu 40 godzin . 
Dlatego leż liczę , że jak będę potrzebował głębszego poznania jakiegoś zagadnienia , objętego 
tematy ką szkolenia będę mógł liczyć na pomoc i wiedzę merytoryczną , którą Pan dr. Michalski posiada . REFF.RNCJE 
Rector Jl. Capital Poznań, 7 luty 2013r. Referencje W listopadzie 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu 
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej prowadzonym przez trenera dr. 
Grzegorza Michalskiego. 

Pomimo, iż jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematykę 
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej , to z przyjemnością uczestniczyłem w 
przedmiotowym szkoleniu. 

Szkolenie to było dla mnie cenne przede wszystkim z punktu widzenia praktyka 
gospodarczego, ponieważ poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego 
zagadnienia miały bardzo wyraźny akcent praktycznego zastosowaniu w działalności 
gospodarczej. 

Należy również dodać, iż całe szkolenie było prowadzone w bardzo przystępnej i 
przejrzystej formie i pozostawiło we mnie wyłącznie pozytywne wrażenia. 

Pragnę również zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo- 
szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego 
transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, 
zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej 
ocenie dydaktyka z dziedziny Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce. =?«Ctor CaDital Paweł Rektor, ul. Czechosłowacka 121 A/8. 61-425 Poznań teWax: +48 61 832 60 22. +48 603 919 584. 
. .'pis do Ewidencu Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 16586/2004/S 
NIP 61 8 131 97 01. REGON: 634595092. e-mail: rektor@rectorcapital.pl, www. rectorcapital pl. 
Rector 
Poznań, february 7, 2013 References In November 2012, I participated in a five-day training cyde, Financial Controlling 
and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski. 

I am the owner of firm "Rector Capital", which provides services in the field of 
financial advisory sen/ices for smali, medium and large enterprises. The main area of 
Rector Capital is a transaction advisory sen/ices to raise capital for the company. In 
terms of its sen/ices Rector Capital also performs diverse as the development of 
strategie plans, valuations, business plans, financial models, accounts and a variety of 
performance analysis. 

This training was valuable for me, especially from the point of view of economic 
practice, as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very elear 
emphasis on the practical application of business. 

It should also be noted, that all training is conducted in a reasonable and transparent 
manner and left in me only positive impressions. 

I woułd also like to note that in addition to the practical qualities, project consulting 
and training carried out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant 
transfer of scientifTc knowledge and the latest scientific achievements in the field of 
finance, management and economics to business practice. 

I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the some of the best in my opinion, 
teaching in the field of Financial Controlling and Financial Analysis in Poland. Czechosłowacka 121 A/8 61-425 Poznań. tel/fax +48 61 832 60 22 - 
Działalności Gospodarczej urzędu Miasta Poznania pod numerem 16586/21 
REGON 634595092 e-mail: re Paweł Rektor 
rni ROI Consulting Sp. zo. o 
UL Długa 4 
00-236 Warszawa 
teL (22) 497-07-64 
fax (22) 635 22 30 
NIP 7010102094 
www mconsulting pi 
Kapitaf zakładowy: so.ooo zł 
KRS: 0000292360 SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY Warszawa, 12 luty 2013 r. REFERENCJE Pan Grzegorz Michalski przeprowadził na zlecenie firmy ROI Consulting sp. z o.o. następujące 
szkolenie: 

Finanse dla nie finansistów, w terminie: 10-11.08.2009 

Szkolenia zostały ocenione przez wszystkich uczestników jako bardzo wartościowe, stojące na 
wysokim poziomie merytorycznym, a zarazem przeprowadzone w wyjątkowo ciekawy sposób. 
SZKOLENIA ZARZĄDZANIE DORADZĄ Lauteai "ZLOTY INSTALATOR" "SPAW Roman Szefer i S-ka" Spółka Komandy towa 
6 1-860 Poznaii ul. Za Groblą 6/2 
NTP 7780000076 Regon 6305 1 5073 KRS 0000084897 
tel. 61 853 07 11 fax. 61 853 07 15 Ronian.Szefcntfs paw.pl www.spaw r .pl Serwis kortów olejowych, gazowych i automatyki: zgłoszenia awarii: e-mail: serwis@spaw.pl Poznań: 2013/07/27 Rekomendacja W 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu Controllingu 
finansowego i analizy finansowej prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza 
Michalskiego. 

Szkolenie było treściwe, poznałem zagadnienia dla mnie ciekawie a nie miałem z nimi 
styczności wcześniej. 

Prowadzę firmę 28 lat i dzisiaj widzę że mam duże braki które szkolenie pomogło mi 
zauważyć. 

Czuję potrzebę dalszej nauki. 

Praktyczne szkolenie realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego było pierwszym 
krokiem do transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny 
finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. 
Czekam na informację o kolejnych szkoleniach realizowanych przez Pana Grzegorza. 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego. 

Prowadzi szkolenia dynamicznie i jednocześnie zmusza do uczestnictwa. Z poważaniem, STRflMflC Nieruchomości 8.c. 
Jerzu Maciejewski, Piotr Straży foH 
Poznań 25 stycznia 2013 r. Referencje W listopadzie 2012 r, uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowym składającym się ze 
szkoleń i doradztwa, prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego 
Jestem bardzo zadowolony z tych szkoleń i doradztwa. Projekt doradczo-szkoleniowy z 
zakresu analizy finansowej i controllingu finansowego składał się z zajęć wykład o wo- 
warsztatowych oraz zajęć doradczych (tzw. coaching). Razem projekt trwał 5 dni (40h) 
dydaktyczno-doradczych. Podczas realizacji projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował 
praktyczną wiedzę wspomagającą decyzje w zakresie controllingu, ekonomiki i zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa i wspierającą ocenę sytuacji finansowej współpracujących 
podmiotów Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania prezentowanych 
zagadnień w praktyce, ilustrowane były studiami przypadków. Merytorycznie projekt 
obejmował zagadnienia takie jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości 
przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy 
wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym 
przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, 
zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalności, zakres przygotowania i 
analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, 
elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych 
przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i kryteria oceny projektów 
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztów kapitału finansującego inwestycje 
krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością finansową, przegląd 
elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami , elementy 
planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży. 

Podkreślić pragnę znaczną wartość przekazanej mi wiedzy praktycznej, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, profesjonalnie przygotowane materiały 
dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego, co sprawiało korzystną 
dla przyswajania sobie nowej wiedzy atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej 
współpracy i zrozumieniu Warto wspomnieć, że oprócz praktycznych walorów, projekt 
doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był sposobnością do 
popularyzacji i mającego znaczenie transferu do praktyki gospodarczej wiedzy naukowej i 
najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, zarządzania 
ryzykiem i ekonomiki finansowej. 

Rekomenduję Pana dr Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, umiejącą w 
sposób przyjemny przekazać posiadane zasoby wiedzy i dającą pewność rzetelnej realizacji 
świadczonych przez niego usług doradczo-eksperckich. 

n~ 

Rzeszów, dnia 06-03-2013 r. Referencje Pragnę poświadczyć, że Pan Grzegorz Michalski współpracował z moją firmą 
Teehmet z Rzeszowa zajmującą się handlem wyrobami ze stali nierdzewnej i usługą cięcia 
blach w kręgu. 

W dniach 4-5 października 2010 roku uczestniczyłem w dwudniowych zajęciach 
szkoleniowo-warsztatowych z zakresu zarządzania płynnością finansową (w sumie 2 dni 
szkoleniowe) prowadzonych przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. 

Merytoryczne treści programowe wydarzenia obejmowały między innymi takie 
zagadnienia jak: cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową, relacje między 
rentownością a poziomem płynności tinansowej, pomiar poziomu płynności finansowej, 
zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie, określanie strategii zarządzania NWC, 
zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, zarządzanie należnościami, strategie 
przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego, zarządzanie 
środkami pieniężnymi, krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, wartość 
płynności finansowej. 

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i w sprzyjającej atmosferze. 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy 
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii 
do praktyki gospodarczej. 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako osobę kompetentną, solidną 
i rzetelną świadczącą usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu finansów na najwyższym 
poziomie. Z poważaniem 
Rzeszów, ul Dębicka 1 

tel. 017 85 43 600, 017 85 43 634 

fax 017 86 40 650, e-mail biuro@techme1 eu Filia Kraków, ul Żółkiewskiego 12 

tel 012 294 92 36. 012 294 92 33 

fax 012 294 92 34, e-mail krakow@techmet Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu AKADEMIA EKONOMICZNA 

im. O. Langego *» Y*o<*i*iu 

Wydział Zarządzania i Informatyk: 
STUDIUM PODYPLOMOWE Wrocław, 2013-10-15 CERTIFICATE We hereby confirm that Grzegorz Marek Michalski PhD, as an Assistant Professor (adiunkt) in Wrocław 
University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) during over five years (2005 - 2009) 
have taught lectures in Polish language in postgraduate studies we were the supervisors. We are 
satisfied with his work. Mr. Michalski is a competent lecturer and can create a friendly atmosphere. , 0 [c^Sy^i 

!\(UcLlt: KIEROWNIK 

^ STUDIUM PODYPLOMOWEGO 

Dr Tomasz Słoński ul. Komandorska 118/120, 53-34S Wroctaw 
tel. 71 368 01 00 • fax 71 3672778 
e-mail: 

www.ue.wroc.pl Poznań, 23 stycznia 2013 r. REFERENCJE W październiku 2012 roku główna księgowa Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp z o.o. 
uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego. 

Program szkolenia dotyczył wiedzy oraz umiejętności, z zakresu analizy finansowej 
i controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej i obejmował zajęcia 
trwające 5 dni (40 godzin) szkoleniowych. 

Nasz pracownik wysoko ocenił wiedzę zawodową i umiejętności trenera. 
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i w serdecznej atmosferze. Forma 
przekazu treści merytorycznych jak najbardziej czytelna dla słuchaczy, a umiejętne 
aktywizowanie uczestników do realizacji zadań, pozwalało ugruntować poznaną wiedzę. 

Pragniemy podkreślić, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy 
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy 

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania 

i ekonomii do praktyki gospodarczej. 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego i doświadczonego trenera, 
który fachowo realizuje szkolenia i dba o spełnienie oczekiwań uczestników. 
ISO 8001 
AC07S 
OMS Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 

61-626 Poznań, ul SzeiągowsKB *9 
tel (0-61| 855-39-90 tWL (0-61] 855-39-92 
biurof&instytul poznań pi : www instytut poznań pi 
KRS 0000 126726 - Sac Rejonowy w Poznaniu. NIP'778-1 0-66-806 ; Regon 630355480 
Kapitał zaMadowy 50 ooozi KRAJOWY 
■■ ► SYSTEM 
KSU USŁUG Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu Sekcja Badań Naukowych 
i Ekspertyz Gospodarczych Wrocław, 17.02.2012 r. Oświadczenie Oświadczam, że dr Grzegorz Michalski był kierownikiem 
następujących projektów badawczych; 

I. w ramach Badań własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

1. Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim 
przedsiębiorstwie - 2005 r.; 

2. Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji 
wartości przedsiębiorstwa - 2008 r.; 

3. Planowanie i ocena efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia - 
2009-2011 r. 

II. w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: 

1. Nnr 0211/B/A03/2010/39/MNiSzW - Zarządzanie płynnością 
finansową w instytucjach non-profit- 2010-2012 r,; 

2. Nr 2011/01B/HS4/04744/NCN - Efektywność inwestycji w płynność 
finansową przedsiębiorstwa.. 
Stfan Btd* JLAh ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • lax 71 3672778 
e-mail: 

www.uo.wroc.pl 
Wrocław University 
of Economics Helena Dudycz PhD Wrocław 26 th March 20 1 2 

Institute of Business Informatics 

Wrocław University of Economics 

Komandorska Str. 1 18/120, PL 53-345 Wrocław, Poland 

e-mail: helena.dudycz@ue.wroc,pi 

phone:+48 507 140 482 Reference Mrs Grzegorz Michalski, PhD, prepared the expert appraisement as the part of my 
research realized with grant I received from Polish Ministry of Science and Higher Education. 
The Expert appraisement were made for the ontology created by myself on the following 
subjects: "The Return on Investment Indicator" and "The Early Warning System for 
Production Enterprises". I deeply recommend Mrs Michalski as a conscientious and 
thoughtful spccialist. 
KAPITAŁ LUDZKI 

NA80D0WA STSAUGl* SPÓINC4C' UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI 
FUNDUSZ SPOŁECZNY 
Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania I Administracji w Opolu 
„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę" 
nr POKL.08.02. 01 -16-006/08 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8 2 1 
Wsparcie da współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa Opole, 13 listopada 2012 r. OCBR.POKL.I./37/2012 Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w dniu 28 stycznia 2010 był prelegentem na konferencji pt. „ Rola 
przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu ", w trakcie której przedstawił 
prezentację i zreferował zagadnienie na temat „Analiza finansowa - 
najtrudniejszy element w biznesplanie" w ramach projektu Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę" 
nr POKL.08.02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII 
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 i 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa. 

Biuro Projektu 

Opolskie Cenłrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu 

ul. o J Czaplaka 1B. 45-055 Opole 
mail: ocbr@poczta wszia opole pl, tel (077) 456-64-59 wew 23 
www. spinoffout.wszia. opole pl 
KAPITAŁ LUDZKI UNIAEU ™ 

NA8C'D0.VA STSAItGIA SP0j».04C. CUnvrUjM 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 
„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę" 
nr POKL.08.02.01 -16-006/08 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziatame 6 2 I 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa 

Opole, 13 listopada 2012 r. 

OCBR.POKLI./37/2012 Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w dniach 05 maja 2009r., 06 maja 2009r., 07 maja 2009r., 06 
sierpnia 2009r. i 26 sierpnia 2009r. prowadził konsultacje w następujących 
tematach: „Szacowanie przepływów pieniężnych", „Pojemność zadłużeniowa i 
koszty kapitałów finansujących biznes", „Ocena i analiza efektywności i ryzyka 
przedsięwzięć inwestycyjnych", Zarządzanie płynnością finansową krótko i 
długookresowa w firmie" dla beneficjentów projektu Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę" nr 
POKL08, 02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII 
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2,1 i 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa. 
Biuro Projektu 

Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu 

ul. o. J. Czaplaka IB. 45-055 Opole 
mail: ocbr@poczta wszia opole pl tel (077) 456-64-59 wew. 23 
www spinoffout. wszia opole pl 
KAPITAŁ LUDZKI ^ 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 
„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę" 
nr POKL.08.02.01 -16-006/08 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VUI Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8 2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki • budżetu państwa Opole, 7 września 2009r. Stosownie do § 7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu projektu „Wykorzystaj 
potencjał uczelni- załóż firmę", realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i 
Administracji w Opolu 

powołuję Pana dr Grzegorza Michalskiego 

na Członka Jury Konkursu biznesplanów Beneficjentów Ostatecznych projektu. 
Powołanie zobowiązuje do uczestnictwa w posiedzeniach Jury Konkursu w dniach 

, w celu oceny biznesplanów według Karty 

Oceny. Posiedzenia Jury konkursu odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 18, sala 105. 
Wyrażam zgodę 

(data) (podpis) Biuro Projektu 

Opolskie Centrum Badan Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu 

ul o J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole 
mail: ocbr@poczta wszia opole.pl, tel (077) 456-64-59 wew 23 
www. spinoffout.wszia.opole.pl 
KAPITAŁ LUDZKI 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ' UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI 
FUMDUSZ SPOŁECZNY 
Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 
„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę" 
nr POKL.Q8.02.01 -16-006/08 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8 2 Transfer wiedzy, Poddziałame 8 2 1 
Wsparcie dia współpracy sfery nauki I przedsiębiorstw, współf nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnegi Kapitał Ludzki i budZetu państwa 

Opole, 13 listopada 2012 r. 

OCBR.POKLI./37/2012 Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w dniach od 15 września 2009r. do 17 września 2009r. uczestniczył 
w pracach Jury Konkursu Biznesplanów w ramach projektu Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę" 
nr POKL. 08. 02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII 
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddztałanie 8.2.1 i 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa. 
Biuro Projektu 

Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu 

ul. o. J. Czaplaka 1B, 45-055 Opole 
mail; ocbr@poczta wszia opole pl, tel (077) 456-64-59 wew. 23 
www spinoffout.wszia opole pl THE SLOY AK SOCIETY FOR OPERATIONS RESEARCH DEPARTMENT OF OPERATIONS RESEARC H AND ECONOMETRICS 
UMYERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAYA Certificate ofy>resentation 

presented to 

Grzegorz Michalski 

for invited contribution in Plenary session 
EFFECTIYE WORKING CAPITAL INYESTMENT - GERMAN F1RMS CASE at the 1 7th International Scientific Conference 
"Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII)" 

28th May 2014 Virt, Slovakia 
doc. Mgr. J u raj Pekśr, PhD. 

PKSMiCM ofthe Slmak SoM?tt ior Operat >ous Rcseuich 
I 1 . 
Wrocław University of Economics CERTIFICATE This is to certify that 
dr Grzegorz Michalski 
has presented the paper 

]/alue-Based Working Capital Management 

at the 

XVth Scientific Conference 
Financial Management - Theory and Practice 2014 

19-21 May, 2014, Wrocław 
Head of Department of Corporate Finance 
And Value Base Management Prof. dr hab. Adam Kopiński Head of Department Public and i 
International Finance 

dr hab. Tomasz Słoński TACULTT OT CCONtMWCS /CE/ 2014 VŚB - Technical University of Ostrava 
Faculty of Economics 
Department of European Integration 2nd International Conference on European Integration ICEI 2014 
Section 1. B - Ten years of membership in the EU - experience and perspectives Entrepreneurial Financial Liąuidity Management Experiences and Perspectires in EU and Outside EU: 

German, Austria n and French Data Illustration 
16 th May 2014, Ostrava, Czech Republic The 3" 1 Conference of Informatics and Management Sciences I TIC FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE 
AND INFORMATICS IT ITAU Ltd. fhe saencecom 

w* w. The- Sciencecorr This is to certify that 
Grzegorz Michalski 

has participated as a member of Scientif ic and Reviewer Committee 
in the 3 rd International Yirtual Conference ICTIC 2014 held at www.ictic.sk during 24 th - 28 m March 2014 ,th In the name of the Organizing committee prof. Ing. Karol Matia 

Dean of Faculty of 
Management Science and htfSrmatics 
University of Żilina, 5lovakia 
®Facultv Mendel 

r n . University 

Ot Business in Brno i 
and Economics Brno, March 6, 2014 This is to certify that Grzegorz Michalski attended and presented the paper atthe International conference 
"ENTERPRISE AND COMPETITWE ENVIRONMENT 2014", 

Mendel University Brno, Czech Republic held in March 6-7, 2014. assoc.prof. Petr Rozmahel, Ph.D. 
Head of Research Center 
Faculty of Business and Economics 
Mendel University in Brno Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ęifofl$ffi~ EkuditiO 
Ekonomicka fakulta UMB 
Tajovskeho 10, 974 01 Bańska Bystrica 

Medzinarodny yedecky workshop 

„Socialna ekonomika a vzdeiavanie" 

Podujatte realizovane v ramci projektu KEGA ć. 037UMB-4/2013 lnovativny śtudijny program 

Socialna ekonomika a podnikanie 

21. november 2013 
na Ekonomickej fakulte UMB 

Potvrdzujeme, że 

d<r GO. l€ CO 27 fotCHALŚlci sa zućastnil(a) vedeckeho workshopu s medzinarodnou ućasfou a vystupil(a) s vyżiadanym 
prispevkom: 

hlOMFźcF iT r I /\JAf\jC i.Al M 4 AM C £ M £ (\f T - FfNANCtAL MANAcB M€ A/T /a/ NONpdoFtT o£c*A Mi 2A~T/oa/S 

j 

Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD. 
/yą_ dekan fakulty Dii 

L li<^ — , 

prof. PaedDr. Gabriela Korimova, PhD. 
odborna garantka konferencje TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE 

Faculty of Economics 

• dean s Office Nemcovej 32 

040 01 Kośice 

iei 055/60? 3276 !n* 055/633 0983 
c-mail dekaiat.ektęiiiike sk 
http: //www oki tukę sk October 1 1, 2013 in Kośice Certificate We hereby eon firm that Mgr. Grzegorz Michalski. PhD presented his scientific paper on "Financial 
Crisis Influence on Risk Sensitivity and Answer of Businesses by Increasing Liquid Assets Levels: 
Slovak and Polish Manufacturing Firms Data" financed by National Science Centrę granted according 
decision No. DEC-201 1/01/B/HS4/04744 at the international scientific conference « Current Problems 
of Slovak Practice » organised in October 10-11, 2013 in Herfany by the Technical University of 
Kosice. Faculty of Economics. 

We believe that his participation at the scientific conference enables us to enlarge cooperation between 
our institutions. 

Sincerely yours. 
prof. RN Dr. Vincem Śoltes. CSc. 
dean of the faculty lOth International Scientific Conference 
EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

This is to certify that 

Grzegorz Michalski presented a paper entitled 

Financial conseąuences linked with investments in 
current assets: Polish firms case at the 10 th International Scientific Conference European Financial Systems 
held in Telć, Czech Republic, 10 ,h -11' h June 2013 r 
Petr Va)ouch 
Chair, Program Committee BRADLEY 

UNIYERSITY 

2013 International Mathematical 
Finance Conference 

March 22-24, 2013 
CERTIFICATE OF APPRECIATION TO 

Cjrzegorz MicfiaCski 

In recognition of outstanding service as a presenter during the 
International Mathematical Finance Conference in Coral Gables, Florida Dr. Philip A. Horvath, Conference Organizer 
Chair, Department of Quantitative Finance 
Robert T. Stevenson Jr./PNC Professor of Finance 
Bradley University Australian Schoot of Business 
Instltute of Global Finance 

The 25th Australasian Finance and Banking Conference 
The Instltute of Global Finance certifies that 
Grzegorz Michalski 

attended the 25th Australasian Finance and Banking Conference in 
Sydney from 16 to 18 December 2012 in order to present a paper After-Crisis Relation between General Economic Condition 
and Liquidity Management: Financial Liquidity lnvestment 
Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics 
Standing 

Grzegorz discussed the paper, The Fukushima Nuclear Accident, 
Damage Compensation Resolution and Energy Stock Returns" by 
Toshio Senta. Aoyama Gakuin University and Peng Xu, Hosei 
University. 

Grzegorz Michalski also chaired the session Corporate Finance 5 
on Monday 17 lh December 2012 

This certificate was issued by the Institute of Global Finance, 
Australian School of Business 
The University of New South Wales Professor Fariborz Moshirian 

Conference Convenor 

The 25th Australasian Finance and Banking Conference 2012 titied 

550 West North Slrccl 
Suitę 301 
Indianapolis, IN 46202 
3 17-684-2 120 
Ka\: 317-684-2128 
Website: www.arnova.org November 17. 2012 Dr. Grzegorz Michalski 
Assistant Professor 
Wrocław Universit) ofEconomics 
\\ roclaw, Poland 

Ikar Dr. Michalski. 

1 his letter senes as verification of attendance to the 2012 Association tbr Research on Nonprofil 
Organi/ations and Yoluntary Action (ARN()VA) Conference. The conference was held on 
November 15- 17. 2012 in Indianapolis. Indiana at the Hyatt RegeTiC) hotel. 

The conference hrings together approximately 650 scholars and practilioners from around the 
world to discuss the latest research on nonprofil organizations and \olunteer issues. You 
presented on Thursday. November 15. 2012. Your paper litled Nonprofil Soircncy Measures: 
Polish Evidttnce was in the Session titled Nonprofil Management in Comparative and 
International ConteMs. 

ARNOVA and its communit) thank you for presenting and attending our 4 1 sl AnnuaJ 
Conference. Sincereh . 
I ho mas Jeavons 
I secutive Director PHłsimM 

Mbcflo Mosina 
Uar\ard lirmertif) 

\ K i PKl MDI N l 

kldfcntun l jmtrttt> 
Y W < l riVI Mt V PMKMI>KN | 

Ślubem Illinois I rmcrsil\ 
al I d\*afd>\illc 

fc\t< i nvccoMNti rei 

NiK:riola> Apctpił 
I nivcrMt> ol Piraeu* 

I ud*^ O Dittrłch 

t /ech i <ni%cr*iT\ ot 1 ifc Science* 

Maureen OH ara 

l onicll Irmenm 

W .Klawa ^tamnska 

I nivcrwł> i»l !...:/ and 

Mona CnfM Sk.lixiow*lta ł niver\it\ 

t>aMd I) VanHoo>e 
Haylof l m\cfMt> 

MM l\(,l ISMU* fcS&CM l\lł> 

( ranklm Allen 
Joseph A Aschłicini 
1 e^/ok Halucrowte/ 
W dliam .1 tłjumol 
Michacl | Ikiłktti 
IMMH M Biielianan 
John t junptKlI 
Hcni.imiii V1 I rtedinari 
Chailc* \ [ (ioodltan 
Man i ircentjian 

i utp ChriM 

Dale W JoiycnMMi 
I iKm at d J K wic 
I uralay kent* 
Jk>hi) U kendnek 
1 MrflMM K kłem 

tknad ■ i ni^- ■■■■ 

Richard Q Lip»e> 
Horton li MatkKl 
Ulan H Mclt/ct 

AMm A MMm 

Robert \ \1 urnie II 
Manfred I VI Ncumann 
Sn Alan 1 PMmA 
Ralph W Pfoul* 
I dmund S Pt>clp* 

Kd^MłUtnir 

I laiw- Weiner Snui 
John i! 1 aykw 
Jean-t Imtde Inehe 
iHi (. laink- 1 nehet 
(•ordim lutloek 
International Atlantic 
Economic Society 

^uitc łi^l, tnlrrnatutnal 1 MMfi Pfaihlrrr < rHIrr 
229 Practllrrr Mrtrl. Yt 
Ulania. G V JflJflJ 
Ph.mr: 14041 «6<-l555 I at: I41MI *6VH*> 
Kmail: iicn iarvurc WfbMIf: »*».iae\.orE Tu Whom It Ma> Concern: 

This is to acknowledge that Grzegorz Michalski participated in the 74ih 
International Atlantic Fconomic Conference in Montreal. 4 - 7 Octoher 2012 
in the foilowing position(s): 

• Presenter: "lifYectnc liquid assels management in relation to risk 
sensilivity" 

[fyotl have an\ questions. feel free to contact the IAF.S otYices by phone at 
(404) 965-1555. by fax at (404) 965-1556. or by e-mail at iaes a iaes.org. SincercK. John M. Virgo. Ph.D. 
PfofesłOf and 
Program ( hairman 
International Conference 
NATIONAL ANO REGIONAL ECONOMICS IX 
26th - 27th September 2012. Herfany, Slovak Republic 
Ul Kośice 05" October 2012 Certificate of Presentation at the Conference We hereby confirm that Mr Grzegorz Michalski from Wrocław University of Economics 

has participated in the International Scientrfic Conference NATIONAL AND REGIONAL 
ECONOMICS IX held from September 26" to September 27 * 2012 in Herfany, Slovak 
Republic 

Author has presented and defended followmg contribution 

EMPIRICAL RELATION BETWEEN UOLHDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN 
POUSH NONPROFIT ORGANIZA TIONS 
prof. RN Dr. Vincent Śoltes, CSc. 

Head of the Programme Committee 
Technical University of Kośice Faculty of Economics 
Slovak Republic 1P CERTIFICATE OF ATTENDANCE 1 his Certificate is awarded to Grzegorz Michalski hor attendance at The International Confcrence "Trcnds in F.eonomics and Management tor the 21st Century" 
held in Brno. University of Technology, Faeulty of Business and Management. Czeeh 
Republic. on 20 and 22 September 2012 with the article "Mining Industry Enterprises Risk 
Sensith lty and Financial Liquidity Deeisions: The Case ot KGHM Polska Miedź S.A.. . rtv> doc. Ing.-Tomas Meluzjn, PhD. 
Head of the Órganizatitfnal Board ekp A Top Place 

to Study Economics T»chnłc* UrawwsMy o> Ostrava 

SokotaM ttkM33. 701 21 Ostrawa 
Ciecn Raput** 
MCpV/«(v«fcf.»ab.cz/ l sl International Scientific Conference 
Economics and Business Management in the 21 st Century 

CERTIFICATE OK PAPER 
PRESEM ATION 

Date of the Conference: 
12 <h _ 13 ,h September 2012 

Place of the Conference: 
Hotel Mercure Ostrava Center, Ćeskobrałrska 18, Ostrava, Czech Republic 

Dr. GRZEGORZ MICHALSKI 

Paper Title 

Competitive lnventory Management and Cost of 
Capital Rate (Polish Firms Case) I confirm that person named ahovc presented his papcr on l s< International Scientific 
Conference Economics and Business Management in the 21 M Century. Ostrava 

September 12, 2012 prof. Ing. Miroslay Hućka. (Sc. 
(iuarantor of the Conference 
City Unh/ersity 
of Hong Kong lat Chee Avenue. Kowioon 
Hong Kong «5*£ 

College of 8usmess 

Department of 

Economics and Finance August 17,2012 

Certificate of attendance and presentation 

This serves as a certificate of attendance and presentation for Grzegorz MICHALSKI, 

Wrocław University of Economics, who attended The Emerging Markets Risk Management 
Conference 2012 at City Univcrsity of Hong Kong on August 16-17, 2012 and presented his 
paper, titled "Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in relation 
to Risk Sensitivity: Polish Firms Case", during the conference. 

The Emerging Markets Risk Management Conference 2012 is organized by the Department 
of Economics and Finance, City University of Hong Kong. 

Secretariat for the Emerging Markets Risk Management Conference 2012 
«S2 Tel (852) 3442 2439 IM Fax (852) 3442 0195 9 1 h Internationa! Scientific Conference 
EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 
CERTIFICATE OF PARTICIPATION This is to certify that 

Grzegorz Michalski presented paper entitled Efficiency of accounts receivable management 
in Polish institutions at the 9 th International Scientific Conference European Financial Systems 
held In Brno, Czech Republic, 21 st -22 nd June 2012 
Petr Valouch 
Chair, Program Committee 4 in International Conference 

Economic Challenges in Enlarged Europę Grzegorz Michalski 

Wrocław Umversity of Economics 17 J-jne 2012 Letter of Attendance With this leUer we confirm that Grzegorz Michalski has participated in the 4 !n international 
conference "Economic Challenges in Enlarged Europę", l7-19June 2012, Tallinn. Estonia, to 
present the paper "Financial Liquidity Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms 
Case". 

We confirm the receipt of payment tor the conference participation fee of 270 EUR. On behalf of the Conference Commiltee. 
Yours smcerely. Mariannę Kallaste 
Conference Secretary Website: http://tseba.ttu.ee/ECEE 
E-mail: ecee@tseba.ttu.ee 
Telephone: +372 6 203 962 MII SI OVAK SOCIETY K)R OPERA i l()\S Rl SI ARCII DEPAR PMENT OF OPERATIONS RESEARCH AND HCONOMŁTRK S 
t;NIVERSITY OF ECONOMICS IN BRAUSLAYA 
Certificate ofJAttenćCance lt is to certify thai 

Grzegorz Michalski 

attended the 16 h International Scientitlc Conference 
Quantitative Methods in Econumics (Multiple Criterta Decision Making XVI)" 

30th May - lst June 2012, Bratisla\a. Slovakia prut. Ing. /kttuj l\;)nifin a, ( St. (lor c 

«. w, Jaraj i*< ekar. Phl>. lilii 

TUT 

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Tallinn School of Economics and Business Administration This is to eertify that 
Grzegorz Michalski 

have presented the paper 

ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART 
LIOUIDITY MANAGEMENT STRATEGY 
IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS 

at the 

International Scientific Conference 

ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2012 Prof. dr. UUas Ehrlieh <kS ICEM 29-30 March, 2012 

Vice-Chairof Program ^ Talinn, Estonia 

Committee m 

Ip 

H 

gg 
(Slobal Conferente on ISiiStness ano Jfmance 

Certtftcate of Bartmpatton is awa rded to (grzegorz MicfaaCski In recognition of valuable contributions to the 2012 Winter Global Conference on Business and 
Finance Mercedes Jafbett, Managing Editor January 3-6,2012 Wm 

. * o ■ PR 

gfra E 

[SSL - 

m 
Ib 
m i 

fi m B8 

1 

m m 

S\.* 
■ 1 

i 33 9 i 

li 

li" p 

I 

» $9 J 

i B8H m v## fot ailb *<*^ 

(global Conference on JBusftnesa ani) Jfmante 

esisiton Cfjatr Certtftcate 
is a wa rded to Cjrzegorz MicFtaCski In recognition of valuab!e contributions as Session Chair at the 2012 Winter Global Conference^on 
Business and Finance 
Mercedes Jalbert, Managing Editor January 3-6, 2012 
<6louaI Confrrrncr on Jlusincss ano Jfmanct 

Certtftcate of Breóentatton s awarded to ęrzegorz MicfiaCski At tho 2012 Winter Global Conference on Business and Finance for presenting the paper 
Optimization oj LiąutcCity Strategy: ToCisfi NdnprofU Organizat ions Case 

Mercedes Jalbert. ManagmgEditor January 3 6. 2012 
GLOBAL lii SINESS DEFELOPMENT INSTITUTE 
" ot tyC/DP peeimta // Presenied to ■ - M < ( -),/-. CiBDI Intcrnatioiial Conference, Hilo. Hawaii, I SA 

December 20 1 1 
Sterring CtfnmittCC ■ // X) Hau- Deeember 1. 201 1 

Dear Sir/Madam, 

This is to certify that Dr, Grzegorz Michalski (Wrocław University of Economics) has 
attended the MACAO INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND 
FINANCE organized by Mac:ao Accounting and Finance Association (MAFA) dunng 
November 21 - 24, 201 1 in Macao Polytechnic Institute. Macao. China. He presented 
his paper entiiled "Liquid Assets Financing - Working Capital Financing. Nonproiit 
Organizauons Case" at the conierence. Dr. Grzegorz Michalski has also served as an 
discussant to the paper: Management Control and Performance of International 
Alliances (Hadrian Djajadikerta. Edith Cowan Unnersity and Terri Trireksani. 
Murdoch University). 

We also certify thal Dr Grzegorz Michalski has contnbuted to select the conference 
best paper awards as a member of conference scientific comniittee and he was a chair 
of the Session 7R, Accoumiug Information System, 14:30-16:00, November 23, 
Wednesday. m Lecture Theatre 2. Wui Chi Building, l/F, Macao Polytechnic 
Institute. 

Dr. Grzegorz Michalski participalion is greatly appreciated and we seek to have 
hiffl in our olher conferences in the futurę. 

For further enquines. plcasc feel free to contact me at macaoafaft/Jgmail.com 
Director-General, Macao Accounting and Finance Association 

www .ma caoala.org 

macaoatawg ma il.com PKr.MUtNT 

Albeno Alcsina 

HaiwrJ i imcrsU\ 

VICE HHKSIDKM 

keinhard Neck 
Klagenfurt t'nt\ersiH 

EXECXTIVE VK V PRESIDI N l 

John M Viryo 

Southern Illinois Unwersiry 

al bd'**afdsvillc International Atlantic 
Economic Society 

Suiłr IntrmatHiiMł lowcr, P»chtrcr ( rntrr 
221 l'e«chir« |MK YE. 

VllanM. GA MMt) 
1'hunc: (4M)MMSS9 tai: |4<M) <«iMH!l6 
Kiwali: ian fl iar^.urg Wrlwlr: w»vi.iarvr>nj[ h\M I HVE< UMMII Itt 

Nicholas Aperp* 
Lilii W lity of Piraetis 

LuJ»i|!U Dinnch 

C/cth Uimersiry ol l.ite Selenom 

Mauicen 0'Haia 
Ci>mell llrmcrsiry 

Wacława Nlar/ynska 

! 'nivcrsitv c4 Lods and 

Mana Cunc Skłodowska I niverm\ To Whom It May Conccrn: 

This is to acknowledge thal Grzegorz Michalski panicipaled in the 
72nd International Atlantic Economic Conference in Washington. DC. 
20 - 23 October 201 1 in the following position(s): 

• Piseussant 

• Presenter: "Non-profit organi/ations liquid assets strategies in 
Poland" l>a\id Ił YanHtHisc 
Ba\lur limver\U> 

mvi iv. I ISHED ^smh i \ u 5 

Kranklin Allen 
Joseph A Aschhetm 
i.es/ek Balcerowicz 

fv J Baumol 
Micbacl J fioskin 
James M Utichanan 
John Campbell 
Beniamin M r-ncdinan 
Charles A I- 0ri*#Hf1 
Luigi Guiso 
[>alc W Joruenson 
. ..Jujid J Kone 
John W kendnek 
tawrcticcR Klein 
Ł>a\id I Laibson 
Richard Ci l.ipsc> 
BurtonG Malkiel 
.Mian H Melcer 
Jamę** A Mmrlees 
Kiłbcrt \ Mundell 
Manfred J M Neurnann 
Sir Alan I Pcacock 
kalph W Pfouts 
I dmund S HielpN 
kaęhuram Ci Kajan 
Hn Werner Sin 
Jobn H laylor 
łran-Claude 1 ru h»rl 
Gordon lullock 
l.eland B. Yeaner If you have any qucstions, feel trec to contact the IAES offices b> 
phonc at (404) 965-1555. by fax at (404) %5-1556, or by e-mail at 
iaesfaiaes.org. Sincerek, 
John M Virgo. Ph.L). 

Professor and Program Chairman 
Alan Grtenspan 
Chairman of the Federal Reserve 1987-2006 

Letter of Participation Name: Grzegorz Michalski This is to certify that Grzegorz Michalski attended Ihe Fai! Conferertce orgam/ed by our 
organizalion durmg 12-16 September 2011 in Atlantic City, NJ, USA He presented his 
paper entitled "Liquid Assets Fmanang" at the conference His participation is greatly 
appreciated and we seek to have him m our other conferences m the futurę Rdndall Valentinc, PhD 

Editor, Academy of Business Journal 

info@ai:ademyufbusinessreMarch.cofn 

* '<<i/;t/i/// f tiJftlblH Randall Valentine, PhD 

Editor, Academy of Business Journal 

mfo@academyofbustnes:>rHbearch cum lębis is lo cerlify Ibal 
Mrs/Mr MICHALSKI GRZeQORZ s atłend The 2008 International Conference on Business and Economy 

organized by Spiru Hareł University, 
Faculty of Accounting and Financial Management Constantza, 
November 06 th - 08 h , IBIS Hotel Constanta 

Scientific Committee Professor Constantin Mecu. Ph. D., "Spiru Horet" Uniyersity. Romania 

Professor Luminita Constantin, Ph. D.. Bucharest Academy of Economic Studies. President of the 

Romanian Regional Science Association. Romania 
Professor Marin Toma. Ph.D.. President of the Body of Experts and Licensed Accountants of Romania 

(CECCAR). Romania 
Associafe Professor Vastl Bonev Penchev, Ph D., University of Rousse. Bułgaria 
Professor Dr. Shankar Gargh, EdHor-in Chief Journal " Advances In Management", India 
Professor Bena latań, Ph.O.. "Spiru Haret" University. Rumunia 
Associafe Professor T. Ramayah School of Management. Universiti Sains Malaysia 
Professor Alexandru Grfblncea, Ph.D. Free International University ot Moldova, Repubhc of Moldova 
Associafe Professor Svettana Gorobievski. Ph.D., Free International Liniversity of Moldova. Repubiic of 

Moldova 

Professor Letitfa Zahłu. Ph.D., Bucharest Academy ol Economic Studies. Romania 
Professor lon Sfanciolu, Ph.D.. University Politechnica of Bucharest, Romania 
Professor Dumltru Ciucur. Ph.D.. Bucharest Academy of Economic Studies, Romania 
Professor Nłcolae Tudoroiu. Ph.D.. Concordia University Canada President of the Scientific Committee 
Professor Elena latań 
PROGRAM 
REGIONALNY 

NARODOWA STRATf fiiA SPOINOU"! 
DOLNY 
ŚLĄSK UNIA EUROPEJSKA 

rURO»F^KirUNDUS7 
HO^WOJU RfcGWNA.NKiO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 CERTYFIKAT 

Pan 

Michalski Grzegorz 

Ekspert II stopnia/Ekspert I stopnia powołany w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów 

aplikujących o dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013 

uczestniczył w szkoleniu z zakresu 

Interpretacji i analizy zapisów studium wykonalności 
w kontekście analizy ekonomiczno-finansowej projektu z uwzględnieniem: 

a) analizy wskaźników finansowych I ekonomicznych i analizy ryzyka, 

b) zagadnienia luki finansowej, 

c) analizy sprawozdań finansowych, 

d) badania kondycji finansowej beneficjentów RPO WD 

na podstawie dokumentacji przedstawionej we wniosku o dofinansowanie 

i studium wykonalności 

które odbyło się w dniu 14 listopada 2011 r. we Wrocławiu 
Szkolenie zostało zorganizowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
f 

ący szkolenie 
zfej-HaJdo Z-ca Dyrektora 
Regionafnego Bożena 
drażania 
eracyjnego aczmarek Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013. 
Projekt: „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO w 2011 r " \ CENTRUM 
U ROZWIĄZAŃ 
* SYSTEMOWYCH Certyfikat 
ukończył warsztaty 

Myślenie Systemowe 

Systemowe podejście do diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych 

zorganizowane w dniach 7-8 II 201 1 we Wrocławiu 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu realizowanego w ramach projektu: 

„Wiatr w żagle" - Warsztaty interpersonalne 
dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym Pan/i Ja&SspZŁJ&SteiS^ 
urodzony/a dnia ukończył/a kurs umiejętności interpersonalnych 

zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Epin Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka 
w okresie JSh&LlOBlz-ML' 

Celem kursu było podwyższanie kwalifikacji 
w zakresie umiejętności interpersonalnych. Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 , poz. 216). Podpis kierownika szkolenia: Podpis organizatora kursu: 

PREZES ZARZĄDU Opole, dn. Małgorzata Tybulczyk KAPITAŁ LUDZKI 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 
UNIA EUROPEJSKA Wiatr w żagle fundusz IpS^S? 
^u^9 


Nazwa zajęć edukacyjnych 


Liczba godzin 
edukacyjnych 


1. 


2. 


3. 
-* 


4. 


5. 


# 


ii 


6. 
f- 


7. 
~ł 


8. 


9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
RAZEM 

PREZES ZARZĄDU 
Małgorzata Tvbulczyk podpis organizatora szkolenia Projekt .Wiatr w żagle" - Warsztaty interpersonalne 
dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIA EUROPEJSKA 

KAPITAŁ LUDZKI Etonomi «"V europejski U Ait '.'Jroc^w 1 " FUNDUSZ SPOtECZN* 

NARODOWA STttTECIA SPOlNOSCl 
CERTYFIKAT 

Pan Grzegorz Michalski 
ukończył w okresie 14.11.2008 - 15.05.2009 szkolenie pt: 

„Specjalistyczne szkolenie językowe - 
język angielski" 

realizowane w ramach projektu: 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

KUŹNIĄ KADR 

MENEDŻERSKICH DLA OPARTEJ NA WIEDZY GOSPODARKI współfinansowanego przez Unią Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie obejmowało 60 godzin lekcyjnych Wrocław, dniał 5.05.2009 Menedżer Projektu 

Biuro Projektu 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław _ , 

Budynek L, pok. 17 Nr D/l 19/2009 

tel. 71 3680875, tel . 71 3680869 1 1,1 Lv/ 1 1 J 1 **U\J J 

e-mail:projektue@ue.wroc.pl 

www pioiektue.ue.wrot.pl 

Nr Projektu: POKL04.01.01-00-091/08 
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych O Regionalne 
Centrum 
Wspierania V ^ 
Inicjatyw Pożar zadów ip Zaświadczenie 

Pan 

ęrzegorz 9Aichatski 

Ukończył dwudniowe szkolenie pt. 

„ Rachunkowość i księgowość projektów f inansowanych ze środków 

publicznych" 

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć. 
Zakres szkolenia: 

• Polityka rachunkowości organizacji; 

• Zobowiązania z tytułu należnych podatków; 

• Przychody i koszty działalności organizacji; 

• Kadra- dokumentowanie kosztów osobowych; 

• Obowiązki wobec ZUS i US; 

Marzena Mania- Wystemp t\ r) Wrocław, 26 - 27.06,2006 r. 

J ) 1 a i L 

Projekt „ Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fwidusz Społeczny "jest 
finansowany z Programu PHARE 2003 „ Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich " oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą 
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
«M ZPORR 
KADRY 

POLSKIE CERTYFIKAT Pan^ 

Grzegorz Michalski 

uczestniczył* w szkoleniu HO tZUOJKJI IU0D4K41 

Umiejętności interpersonalne w kontaktach 
z kontrahentami i partnerami zagranicznymi Opole, 27.06.2006 Trener: y ' : - jarek Lekki Projekt Na s/en>kich wodach jest dofinansowany i budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 

W ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego KADfO POLSKIE Sp. z o.o. O vvvAvv.kadrv-polslde.pl PLOT Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych O Regionalne 
Centrum 
Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych Zaświadczenie 

Pan 

ęrzegorz MicHaCs^i 

Ukończył dwudniowe szkolenie pt. 

„Zarządzanie projektami miękkimi 

Szkolenie obejmowało 16 godzin zająć. 
Zakres szkolenia: 

• Planowanie realizacji projektu - wstęp do zarządzania projektami; 

• Struktura organizacyjna projektu; 

• Budowa zespołu projektowego; 
§ Komunikacja wewnątrz projektu; 

• Zarządzanie czasem projektowym; 

• Zarządzanie ryzykiem projektowym. P F filON ALNE CENTRUM 
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

ul 6eethovena 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
NIP 886-25-4 1 -896 Mirosława Hamera Wrocław, 19 - 20.06. 2006r. 

Projekt „ Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny "jest 
finansowany z Programu PHARE 2003 „ Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą 
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych Zaświadczenie 

Pan 

Grzegorz Michalski 

Ukończył dwudniowe szkolenie pt. 

„Instrumenty i usługi rynku pracy w projektach 

współfinansowanych z EFS" 

Szkolenie obejmowało 16 godzin zajęć. 
Zakres szkolenia: 

REGIONALNE CENTRUM 
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

• Wprowadzenie do tematyki rynku pracy; Beetno^ena to 

* . * , . i 58 300 WAŁBRZYCH 

• Aktywizacja zawodowa bezrobotnych; nip 886-2s-4i-8&e 

• Instrumenty rynku pracy; 

• Praktyczne aspekty stosowania instrumentów rynku pracy w aktywizowaniu bezrobotnych. 

Iwwia Żuk-Magierska Wrocław, 12 - 13.06.2006r. 

Projekt „ Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny "jest 
finansowany z Programu PHARE 2003 „ Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich " oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą 
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

•M ZPORR 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ I BUDŻET PAŃSTWA CERTYFIKAT 

UKOŃCZENIA I, II i III ETAPU SZKOLENIA 

realizowanego w ramach projektu pn. 
„Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Pan GRZEGORZ MICHALSKI 

urodzony dnia 13.08.1972 roku w Brzegu ukończył szkolenie na poziomach: podstawowym (126 godzin), średnto-zaawansowanym (126 godzin), 
średnio-zaawansowanym z elementami języka zawodowego (123 godzin) 

z języka angielskiego l dvI; ' niebiańska grądek 


Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne /~v 
Centrum ^-^ ^ 
Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych Zaświadczenie 

Pan 

Grzegorz Michalski 

Ukończył dwudniowe szkolenie pt. 

„Sztuka tworzenia projektu" 

Szkolenie obejmowało 16 godzin zajęć. 
Zakres szkolenia: 

• Cykl życia projektu według standardów Komisji Europejskiej; 

• Elementy budowy projektu; 

• Metoda SMaRT; 

• Rezultaty twarde i miękkie; 

• Wartość dodana i innowacyjność projektu; 

• Harmonogram. 

Zenon Matuszko Wrocław, 6- 7.06.2006r. REGIONALNE CENTRUM 
WSPIFRAWA INICJATYW PoaS/pSiiJi 

ul. Beethovena IC 
58-300 WAŁBRZYCH 
NIP 886-25-4 1 896 Projekt „ Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jen 
finansowany z Programu PHARE 2003 „Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich " oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą 
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ROSzEFj Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego Er O, 

; nicjjty* Pożar ;adtwiicti Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 1 Zaświadczenie 

Pan/Pani Ukończył/a dwudniowe szkolenie pt. Monitoring i kontrola finansowa projektów realizowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego" Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć. 
Zakres szkolenia: 

• Monitoring w projektach EFS 

• Raportowanie 

• Umowa o finansowanie projektu 

• Zmiany w projekcie 

• Audyt 

- 

Małgorzata Rulińska Wrocław, 23-24 maja 2005 

REGIONALNE CENTRUM 
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

ul. Beethovena 10 
58-30 0 WAŁBRZYCH 

Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) " jest finansowany* :e śPiMów^iiigfMf Pha -e 200. ' 
Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wra 
z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds Realizacji Programu (P.IO) w L rzędzie Komitetu Integracji Europejskiej 
**'* 

■k * 
ROSzEFS 
* ^* Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego O: 

Wspierania W 
.nicjatijw Pozarzadowuch Regionalne CentrumWspierania Inicjatyw Pozarządowych ń * s " u k Zaświadczenie 

Pan/ Pani 

wrrA«ft«r*. . n.^fe.Uta. 

Ukończył/aTTwudniowe szkolenie pt. 

„ Kwa I if i ko wa I n ość wnioskodawców, projektów i kosztów, 
tworzenie budżetu finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego" 

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć. Zakres szkolenia: 

• Kwalifikowalność kosztów, projektów i projektodawców w ramach SPO RZL; 

« Kwalifikowalność kosztów, projektów i projektodawców w ramach II priorytetu ZPORR; 

• Zasady tworzenia budżetu projektu w ramach EFS; Małgorzata Rulińska Wrocław, 5-6 maja 2005 

REGIONALNE CENTRUM 
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

ul. Beethovena 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
NIP 886-25-41-896 

Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) "jest finansowany ze środków programu Phare 2002 
Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz 
z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. 
Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje 

NAGRODĘ 

REKTORA 

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO 

we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

pracy naukowo - badawczej 

REKTOR 

I ' 

Prof. dr hab, Marian Noga Wrocław 1 październik 2004r. Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 
Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje NAGRODĘ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej dydaktyczno - wychowawczej REKTORA we WROCŁAWIU oraz REKTOR Prof. dr hab, Andrzej Gospodarowicz 
Wrocław, i październik 20i3r Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje 

NAGRODĘ 

REKTORA 

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO 

we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

pracy naukowo - badawczej REKTOR 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Wrocław 29 września 2005r. Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje 

NAGRODĘ 

REKTORA 

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO 

we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

pracy naukowo - badawczej 

REKTOR 

Prof, dr hab. Bogusław Fiedor Wrocław 27 września 2006r. Pan 

Dr Grzegorz Michalski otrzymuje NAGRODĘ 

REKTORA 

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO 

we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej REKTOR 

TIK 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Wrocław 30 września 2007r. Pan Dr Grzegorz Michalski otrzymuje 

NAGRODĘ 

REKTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej REKTOR 
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Wrocław 30 września 2008r. Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje 

NAGRODĘ 

REKTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

pracy naukowo - badawczej REKTOR 
Prof. dr hab, Bogusław Fiedor Wrocław 30 września 2009r. Pan Dr Grzegorz Michalski otrzymuje NAGRODĘ REKTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej 
.1 Wrocław 29 września 2010r. Pan Dr Grzegorz Michalski otrzymuje NAGRODĘ 

REKTORA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
we WROCŁAWIU 

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej 
oraz 

dydaktyczno - wychowawczej REK f?>R 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor Wrocław 30 września 20 lir. Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 

Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje NAGRODĘ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej REKTORA we WROCŁAWIU REKTOR 
rof: dr hab. Andrzej Gospodarowicz Wrocław, i październik 2oi2r Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 

Pan 

Dr Grzegorz Michalski 

otrzymuje NAGRODĘ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE pracy naukowo - badawczej dydaktyczno - wychowawczej REKTORA we WROCŁAWIU oraz REKTOR Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
Wrocław, i październik 20i3r RZECZPOSPOLITA POLSKA LEGITYMACJA Nr 308-2013-128 Warszawa 
dnia 3 I lipca 2013 r. POSTANOWIENIEM 
z dnia 31 lipca 2013 r. Pan Grzegorz Marek 

MICHALSKI 

odznaczony został 

MEDALEM BRĄZOWYM 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ PREZYDENT 
RZECZY POSPOLITEJ POLSKI EJ 
Bronisław Komorowski 
I li ll.UlM. II ||| 

HuMUCsn UiHl I l'«WHl nu s WINI IVrl»l |)ri\< 

si Paul, MiiiiwmMu MEMORANDUM OF INTENT between Dmitri M. Medvedovski, Ph.D., Bethel University and 
Grzegorz Marek Michalski PhD., Wrocław University of Economics WHERFAS, Dmitri M. Medvedovski wants to provide the Family Profile Suwy Instrument to 
Grzegorz Marek Michalski for the sole purpose of conducting the research projcct in Family 
Economics. 

WHEREAS, Grzegorz Marek Michalski will take fuli responsibility to (i) translate the Family Prolile 
Survey Instrument into other languages and (ii) to administer distribution, gathering, collection 
and management of data subject to approval of Internal Review Board of Wroctaw University ot 
Economics in compliance with European Union and United States of America legislative 
guidelines of conducting research. 

WHEREAS, Dmitri M. Medvedovski will analyze the collected data sets provided by Grze 
Grzegorz Marek Michalski after prompt electronic transmission and will create economic models 
for data interpretation. 

WHEREAS, Grzegorz Marek Michalski will seek the financiat resources including applying for the 
academic grants in European Union to cover all necessary expenditures to conduct and bring 
this research project to completion. ITIS SO AGREED. />v< / hi i e 4c^ <^óX ^ / ' 

By: Dmitri M. Medvedovski, Ph.D 
Associate Professorof Economics, Bethel University 
Department of Business & Economics September 29, 2011 8y: Grzegorz Marek Michalski PhD 

Assistant Professor / adiunkt, Wrocław University ot Economics 
Department of Corporate Finance and Value Management 
PL 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120, Z-2, KFPiZW 
I k jhlllllKUl l>l 

liU*IIIOVi (Mili I CtłlllHIMl * Mm llcthd IHiu- 

SI 1'uul. MiiiIh v.i|.i September 30, 2011 To Whom It May Concern: 

Bethel University has supported Dr. Dmitri M. Medvedovski's research efforts in 
the area of Family Economics. Specificatly, Bethel University funded Dmitri Medvedovski 
research presentation titled "Determinants of Father-Child Time Allocation" at the 
Academy of Business Research Conference i n Atlantic City, USA in Fali 2011, 

I am looking forward to seeing Dmitri's coilaborative research with Dr. Grzegorz 
Marek Michalski at Wrocław University of Economics. 

If you have any guestions regarding this matter please contact me directly, Chuck Hannema 
Associate Professor 

Chair, Department of Business & Economics 
Bethel University 
3900 Bethel Drive 
St. Paul MN 55112 
Tel. 651.638.6461 Sincerely, 
CHARLES UNIVERSITY PRAGUE 
In Prague, 29.11 .2012 LETTER OF INTENT I, the undersigned Prof. RNDr. Tomaś Cipra, DrSc, head of Department of Probability and 
Mathematica! Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, our intention to become a partner in the project SONATA BIS as submitted within Support of 
Cooperation by the Polish National Science Centrę (NCN). 

The grant proposal is prepared in close cooperation of Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. {Wrocław 
University of Economics) and RNDr. Ing. Milos Kopa, Ph.D. (Faculty of Mathematics and Physics, 
Charles University in Prague). The main scientific area of the cooperation is: 

solvency, tiquidity and flexibility management of Polish and Czech mining companies. 

If this project is chosen forfunding, I confirm that the department I represent will provide its 
cooperation under the leadership of: 

RNDr. Ing. Milos Kopa, Ph.D. 

Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics 
Department of Probability and Mathematical Statistics 
Sokolovska 83 
186 75 Prague 8 
Czech Republic Department of Probability 
and Mathematical Statistics 

Soko!ovska 83, 186 75 Praha 8 
phone: +420 22232 3316, 22191 3287 
fax: +420 22232 3316 
e-mail: kpms@mff.cuni.cz hereby confirm 

RNDr. Ing. Milof Kopa, Ph.D. 
Researcher; Prof. RNDr. Tomaś Cipra, DrSc. 
Head of Dept. Prob. and Math. Stat. 
MFF UK 
Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela 

Matej Bel University, Faculty of Economics 
(Ol 

*>09 SGS Dekanat 

Dean's Office 

975 90 Bańska Bystrica, Tajovskeho 10 Bańska Bystrica, June 19, 2012 LETTER OF INTENT I, Ing. Vladimfr HiadIovsky, PhD., dean of Faculty of Economics, Matej Bel University in Bańska 
Bystrica, Slovakia, hereby confirm that Faculty of Economics, Matej Bel University in Bańska 
Bystrica, Slovakia, agrees to cooperate in HARMONIA project, non-co-financed international 
grant submitted to Polish National Science Centrę (NCN). 

Project proposal for Polish party is represented by Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. from Wrocław 
University of Economics, Poland. Faculty of Economics, Matei Bel University in Bańska Bystrica, 
Slovakia, is represented by Ing. Euboś Elexa, PhD, and Ing. Miroslava Vinczeova, PhD. 

Area of cooperation in project is oriented on corporate finance, liąuidity management and financial 
management with focus on businesses in V4 countries. 

Contact person for Faculty of Economics: 
Ing. Eubos Elexa, PhD. 

Department of corporate economics and management n,,:,,.,,,., , . Faculty of Economics, Matej Bel University 
Tajovskeho 10, 974 01 Bańska Bystrica Slovakia 

Project member Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD. 
Dean of the Faculty of Economics, 
Matej Bel University TELEFÓN 

+421 48446 21 21 E-MAIL v1adimir.hiadlovsky@umb.sk 
http://www.ef.umb.sk FAX: 

+421 48 446 20 00 
Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela 

Matej Bel University, Faculty of Economics 

Dekanat 

Dean's Office 
975 90 Bańska Bystrica, Tajovskeho 10 Bańska Bystrica, 1 9. jun 2012 LETTER OF FNTENT Dołu podpisany Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, tymto potvrdzujem, że Ekonomicka fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici suhlasi so spolupracou v projekte HARMONIA vypracovanom za ucelom 
ziskania medzinśrodneho grantu podporeneho Narodnym vedeckym centrom v Pol'sku (NCN). 

Projekt za spolupracujucu organizaciu z Pol'ska zastupuje Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. 
z Vysokej Skoly ekonomickej vo Wroclavi. Ekonom icku fakultu Univerzity Mateja zastupujii Ing. 
Euboś Elexa, PhD. a Ing. Miroslava Vinczeova, PhD. 

Predmetom spoluprace v projekte bude oblast' podnikovych financii, riadenia likvidity 
a finanćneho manaźmentu a to s orientściou na krajiny V4. 

Kontaktna osoba pre EF UMB: 
Ing. Euboś Elexa, PhD. 

Katedra ekonom iky a manaźmentu podniku Univ Tajovskćho 10, 974 01 Bańska Bystrica 
Slovenskś republika Ekonomicka fakulta UMB 

Riesitel' projektu Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD. 
Dekan EF UMB v Banskej Bystrici TELEFÓN 

+421 48 446 21 21 E-MAIL 

vladimir.hiadlovsky@umb.sk 
http://www.ef.umb.sk FAX: 

+421 48446 20 00 FAKULTA EKONOMIKY A MANAZMENTU 

doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc. 
dekanka 

UNIYERZITA / Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra SLOVENSKA 
POENOHOSPODARSKA V NITRE Tel - ; 037 " 641 5 5U; 641 5 179 ' Fax: 037-641 5150 

V 1 IJ.jVC e-mail: dfem@fem.uniae.sk Ref, C. 683/2012 V Nitre, dna 17. 07. 2012 

YYHLASENIE O SPOLUPRACI Dołu podpisana doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc, dekanka Fakulty ekonomiky a manażmentu 
Slovenskej pofnohospodarskej univerzity v Nitre tymto potvrdzujem, że Fakulta ekonomiky 
a manażmentu SPU v Nitre siihlasi s dlhodobou vedecko-vyskumnou spolupracou vo 
v§eobecnej oblasti zaujmu pod nazvom „Finanćna likvidita, tvorba hodnoty ameranie 
yykonnosti poFnohospodarskych podnikov na Slovensku a v PoFsku" s Ekonomickou 
univerzitou vo Wroclawi. Fakulta ekonomiky a manażmentu SPU v Nitre podporuje grantovu 
spolupracu vo v§eobecnej oblasti zaujmu vramci projektovej schemy HARMONIA- 
medzinarodne granty bez spolufinancovania, vyhlasenou Narodnym vedeckym centrom 
(NCN) v Pol'sku. 

Grantove zamery budu zo strany Fakulty ekonomiky a manażmentu pripravene 
Ing. Marianom Tóthom, PhD. a Ing. Zuzanou Ćiernou, PhD. -Katedra financii, V spolupraci s 
Mgr. Grzegorzom Michalskim, PhD. -Ekonomicka univerzita vo Wroclawi, PoFsko. 

V pripade uspeśnosti projektoveho zameru Fakulta ekonomiky a manażmentu, ktoni 
zastupujem, zaisti uzku spolupracu. Kontaktnou osobou za Fakultu ekonomiky a manażmentu bude: 
Ing. Marian Tóth, PhD. 
Katedra financii 

Fakulta ekonomiky a manażmentu 
Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre 
Tr. A. Hlinku 2 
949 76 Nitra doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc. 
dekanka FEM, SPU v Nitre Ing. Marian Tóth, PhD. 
Katedra financii ~— — 4 

Ing. Zuzana Cierna, PhD. 
Katedra financii FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT 

doc. Weta Zentkova, CSc. 

Dean 

TRIEDA A. HLINKU 2, 949 76 NITRA, SLOVAKIA 
Tel. : +42 1 -3 7-64 1 -55 1 1 ; 64 1 5 1 79 FAX: +42 1 -37-64 1-5150 
Email; dekan_fem@uniag.sk Ref. No. 683/2012 In Nitra, 17/07/2012 LETTER OF INTENT Dean of the Faculty of Economics and Management Slovak Agricultural University in Nitra 
doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc. hereby confirms that Faculty of Economics and Management 
SAU in Nitra agrees with the long term scientific and research cooperation under generał area 
of interest titled: "Financial liąuidity and value creation performance of agriculture enterprises 
in Slovakia and Poland" with the Wrocław University of Economics in Poland. The Faculty of 
Economics and Management SAU in Nitra intends grant cooperation in the generał area of 
interest within the funding scheme HARMONIA - non co-financed international grants of the 
National Science Centrę (NCN) Poland. 

The grant proposals will be prepared by contact persons Ing. Marian Tóth, PhD. and 
Ing. Zuzana Cierna, PhD. -Department of Finance, Faculty of Economics and Management, 
SAU in Nitra in close cooperation with Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. -Wrocław University 
of Economics, Poland. 

Should any project be selected for funding, I confirm that the Faculty of Economics and 
Management I represent will guarantee the close cooperation. 

The contact person of Faculty of Economics and Management will be: 

Ing. Marian Tóth, PhD. 

Department of Finance 

Faculty of Economics and Management 

Slovak Agricultural University in Nitra 

Tr. A. Hlinku 2 

949 76 Nitra doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc. 
dean of FEM, SAU in Nitra Ing. Marian Tóth, PhD. 
department of finance SLOVAK 
UNIVERSITY 
OF AGRICULTURE 
IN NITRA 
Ing. Zuzana Cierna, PhD. 
department of finance TECHNICKA UNIVERZITA V KOŚICIACH QĄ2 l ^ 0 ^ e 

tel.: +421 55/63 22 485, 602 2002 , fax: 63 327 48 
Dr.h.c. prof. Ing, Anton Ćiżmar, CSc. e-mail: rektor@tuke.sk 

rektor www.tuke.sk Yyhlasenie o projektovom zamere Dołu podpisany Dr.h.c. prof. Ing. Anton Ćiżmar, CSc, rektor Technickej univerzity 
vKośiciach tymto potvrdzujem, że Ekonomicka fakulta TUKĘ suhlasi so spolupracou na 
projekte HARMONIA: grant na podporu medzinarodnej spoluprace, vramci grantovej 
podpory Narodneho vedeckeho centra v PoFsku (NCN). 

Żiadosf o rieśenie grant ovej ulohy je vypracovana pod vedenim Mgr. Gregorz Michalski, 
PhD. (Vysoka śkola ekonomicka, Wrocław, Pol'sko) v spolupraci s kolektivom autorov 
Ekonomickej fakulty TUKĘ pod vedenim Ing. Manuely Raisovej, PhD. Hlavnou oblasfou 
vedeckej spoluprace bude financna analyza podnikov s aplikaciou na podmienky slovenskeho 
a pol'skeho podnikatel'skeho prostredia. 

Tymto vyhlasemm potvrdzujem, że pokial' bude projekt vybrany na financovanie, fakulta, 
ktoru zastupujem, sa bude podieFaf na realizacii tohto projektu. 

Kontaktna osoba za Ekonom icku fakultu TUKĘ bude: 
Ing. Manuela Raisova, PhD. 
Technicka univerzita v Kosiciach 
Ekonomicka fakulta 
Nemcovej 32 
040 01 Kośice 
manuela.raisova a "-tuke.sk 
+421 55 602 22 86 

Datum: 04.07.2012 
Ing. Manuela Raisova, PhD. 
i Dr.h.c. prof. Ing. Anton Ćiżmar, CSc. 
Rektor 
TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŚICE Letna 9/A 
042 00 Kośice Dr.h.c. prof. Ing. Anton Ćiźmar, CSc. 

rector phone +421 55/63 22 485, 602 2002 , fax: 63 327 48 

e-mail: rector@tuke.sk 
www.tuke.sk Letter of Intent I, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Ćiźmar, CSc, the rector of Technical university Kośice, hereby 
confirm that Faculty of Economics agrees to become a partner in project Harmonia: non co- 
financed international grant as submitted within Support of Cooperation by the Polish 
National Science Centrę (NCN). 

The grant proposal is prepared in cooperation of Mgr, Gregorz Michalski, PhD. (Wrocław 
University of Economics, Poland) and the team of authors from Faculty of Economics TUKĘ 
(represented by Assist. Prof. Manuela Raisova, PhD.). The main scientific area of the 
cooperation is fmancial business analysis and its application in Slovak and Poland business 
environment. 

Should this project be selected for funding, I confirm that the organisation I represent will 
participate on its realisation. 

The contact person for Faculty of Economics TUKĘ will be: 

Assist. Prof.Manuela Raisova, PhD. 

Technical University of Kośice 

Faculty of Economics 

Nemcovej 32 

040 01 Kośice 

manuela.raisoYafTtuke.sk 

+421 55 602 22 86 Date: My 4, 2012 

Assist. Prof. Manuela Raisova, PhD. 

Researcher Dr.h.c. prof. Ing. Anton Ćiźmar, CSc. 
Rector 

Faculty of Business, Economics and 
Policy Studies 

Urwersiti Brunei Darussalam UNIYERSITI 
BRUNEI DARUSSALAM JalanTungku Link, Gadong, BE1410, Brunei Darussalam Rujukan Kami: 

Our Reference: 7 December 2012 Letter of Intent The purpose of this memo is to document that Dr. Grzegorz Michalski and I would like to do 
grant-funded research jointly in the subject field of cash and liąuidity management. There are 
a number of topics within those subject fields that have not been researched and which are 
vitally important for the MNCs top managers, management and supervisory board members, 
banks, etc The grant proposal is prepared in a close cooperation I am inclined to work 
together with Dr. Michalski because of his authorship of related book manuscripts as well as 
his prolific journal papers publication record. Dr. Petr Polak 

Associate Professor in Finance 
Programme Leader, Accounting and Finance 
Faculty of Business, Economics and Policy Studies 
University of Brunei Darussalam 
Tel: * £73 246 3001 ext 1104 
Fax: +673 246 3017 
Email: office fbeps@ubd.edu bn 
Websile: http://fbeps.ubd.edij.bn 
Department ofOperations Research and Econometrics 
Faculty of Economic Informatics 
University of Economics in Bratislava 
Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovakia 
MEMORANDUM OFINTENT 
TO: Whom it may concern 

FROM: Ing, Martin Pavlfk, PhD., Ing. Martin Lukaćik, PhD., Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. 

SUBJECT: JOINT COOPERATION IN RESEARCH PROJECT 
DATE: 5/15/2012 RESEARCH DOMAIN 

The purpose of this memo is to document that Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Department of 
Corporate Finance and Value Management, Wrocław University of Economics, Poland and Faculty of 
Economics, Academy of Management and Administration in Opole, Poland), Ing. Martin Lukaćik, PhD. 
(Deparment of Operations Research and Econometrics, Univesity of Economics Bratislava) and 
Ing. Martin Pavh'k, PhD. cooperate together and want to continue that cooperation by doing grant- 
funded research jointly in the subject field of of the theory of the investment portfolio in liquid assets, 
financial liquidity management in Slovakia and Poland and other connected research areas. We would 
like to focus on new methods of finding border of the investment opportunities, new methods of 
finding investment portfolio in relation to short-run financial managerial entrepreneurial decisions. The 
research will result in the software application which would prove our ideas and research. 

We cooperate and want to continue working together with Mgr. Grzegorz Michalski, PhD., 
because of his authorship of related book and manuscript as well as his prolific journal article 
publication record. Our nearest research plans include that Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. will continue 
his part of our long-run cooperation in developin and describing the new algorithms and will prepare 
for implementation known risk and expected return measures including portfolio selection criteria in 
short-run financial entrepreneurial managerial decisions. Doctor Martin Pavh'k will continue his part of 
our long-run cooperation and he will code all the ideas into software application and will develop and 
discover the new algorithms. Doctor Martin Lukaćik who is author of many articles and computer 
expert will continue his part of our long-run cooperation and he will develop and discover the new 
algorithms and will prepare for implementation known risk and expected return measures including 
portfolio selection criteria. May 15th, 2012 By: Ing. Martin Lukśćik, PhD. 

Department ofOperations Research and Econometrics 
University of Economics in Bratislava By: Mgr. Grzegorz Marek Michlaski, PhD. 
Assistant Professor/adiunkt, Wrocław University of Economics 
Department.of Corporate Finance and Value Management 

By: Ing. Martin Pavlik, PhD. 
Enterpreneur 

Dobśinskeho 858/41, 050 01 Reviica, Slovakia I support the cooperation 
By: doc. Mgr. Juraj Pekar, PhD. 

Head of Department of Operations Research and Econometrics 
Faculty of Economic Informatics, Univer^ty of Economics in Bratislava 
Katedra operaćneho vyskumu a ekonometrie 
Fakulta hospodarskej informatiky 
Ekonomicka univerzita v Bratislave 
Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovakia 
MEMORANDUM O SPOLUPRACI KOMU: 
OD: 

PREDMET: 
DATUM: Koho sa to tyka 

Ing. Martin Pavlik, PhD., Ing. Martin lukacik, PhD., Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. 

Spolocna spolupraca na vyskumnom projekte 

5/15/2012 PREDMET VYSKUMU □erom memoranda je ukazat', źe Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Katedra podnikovych financii 
a hodnotoveho manaźmentu, Wroclawskej ekonomickej univerzity, Akademia manaźmentu v Opole, 
Pofsko), Ing. Martin Lukafik, PhD. (Katedra operaćneho vyskumu a ekonometrie, Ekonomickej 
univerzity Bratislava, 5lovenska republika) a Ing. Martin Pavlfk, PhD. społu spolupracuju a budu 
spolupracovat' na grantovom vyskume na poli Teorie investićneho portfólia vaktivach, manaźmente 
finanćnej likvtdity na Slovensku a v Pofsku a ostatnych pribuznych oboroch vyskumu. Chceme sa 
zamerat' na hradanie hranice mnożiny investićnych prileżitosti novym sposobom, nove metody hladania 
investićneho portfólia vo vzt'ahu ku kratkodobym finanćnym manaźerskym rozhodnutiam podnikatefov 
a zivnostnfkov. Vysledkom vyskumu bude softverova aplikścia, która potvrdi vysledky naśho vyskumu. 

Chceme spolupracovat' s Mgr. Grzegorzom Michalskim, PhD., vzhradom k jeho autorstvu knih 
aćlankov. Nas najbliżsi vyskum bude smerovat' ktomu, źe Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. bude 
pokraćovat' v dlhodobom vyskume a pripravi k implementovaniu zname miery merania rizika 
a oćakavaneho vynosu vratanie kriterif na vyber portfólia v procese podnikatelskych rozhodnutf. Ing. 
Martin Pavlfk, PhD. bude pokraćovat' v dihodobom vyskume a bude kódovat' veci pripravene 
k implemetovaniu a vyvinie nove algoritmy. Ing. Martin Lukaćik, PhD, autor mnohych ćlankov a 
poataćovy expert vyvinie novć algoritmy a pripravf na implemetaciu zname miery na meranie rizika 
a oćakavaneho vynosu vratane kriterif na vyber portfólia. 

' ( 

15. maja, 2012 Ing. Martin Lukścik, PhD. 

Katedra operaćneho vyskumu a ekonometrie 

Ekonomicka univerzita v Bratislave Mgr. Grzegorz Marek Michlaski, PhD.,> 
odborny asistent, Wrocław University of Economics 
Katedra pp,dnikovych financii a hodnotoveho manaźmentu Ing. Martin Pavlfk, PhD. 
źivnostn(k 

Dobśinskeho 858/41, 050 01 Revuca, Slovakia Podporujem tuto vedecku spolupracu doc. Mgr. Juraj Pekar, PhD. / N — ' 

veduci Katedry operaćnćho vyskumu a ekonometrie / 
Fakulta hospodśrskej informatiky, Ekonomicka univerzita v Bratislave 
UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA 

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
S +421 2672 95 364 fax +421 2672 95 101 LETTER OF INTENT I, the undersigned Dr. h. c. prof. Ing, Rudolf Sivak, PhD. rector of University of Economics in 
Bratislava herby confirm that Faculty of Business Management EU, agrees to become 
a partner in the project SONATA BIS: PhD holders grant as submitted within Support of 
Cooperation by the Polish National Science Centrę (NCN). 

The grant proposal is prepared in close cooperation Mgr. Grzegorz Michalski PhD (Wrocław 
University of Economics, Poland and Academy of Management and Administration in Opole, 
Poland) and Ing. Nora Grisakova, PhD (Faculty of Business Management, University of 
Economics in Bratislava). The main scientific area of the cooperation is financial economics, 
business management and financial liąuidity management in Polish and Slovakian firms. 

Should this project be selected for funding by the Faculty of Business Management, I confirm 
that the organization I represent will guarantee its cooperation, 

The contact person for Faculty of Business Management will be: 

Ing. Nora Grisakova, PhD. 

Faculty of Business Management, 

University of Economics in Bratislava 

Dolnozemska cesta 1 

852 35 Bratislava 

Date: May 21 th 2012 


/ T7 

Ing. Nora Grisakova, PhD. 

Solutionist Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. 
Rector of the University of Economics in Bratislava EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava 
« 624 11 478 fax 672 95 101 email: sekrrek@euba.sk YYHLASENIE O PROJEKTOYOM ZAMERE Dołu podpisany Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v 
Bratislave tymto potvrd2ujem, że Fakulta podnikoveho manażmentu EU v Bratislave suhlasi 
so spolupracou na projekte HARMONIA: grant na podporu medzinarodnej spoluprace, v 
ramci grantovej podpory Narodneho vedeckeho centra v Pofsku (NCN). 

Ziadosf o rieśenie grantovej ulohy bola vypracovana pod vedenim Mgr. Grzegorz Michalski 
PhD (Vysoka skola ekonomicka, Wrocław, PoFsko a Akademia riadenia a spravy v Opole, 
Polsko) s uzkou spolupracou Ing. Nory Grisakovej, PhD (Fakulta podnikoveho manażmentu, 
Ekonomicka univerzita v Bratislave). Hlavnou oblasfou vedeckej spoluprace bude finanćna 
ekonomia, obchodny manażment a finanćna likvidita pol'skych a slovenskych firiem. 

Ak bude projekt vybrany na financovanie, fakulta ktoru zastupujem zaisti spolupracu na 
tomto projekte. Kontaktnou osobou pre Fakultu podnikoveho manażmentu bude: 

Ing. Nora Grisakova, PhD. 

Fakulta podnikoveho manażmentu, 

Ekonomicka univerzita v Bratislave 

Dolnozemska cesta 1 

852 35 Bratislava 21. maja 2012 Ing. Ntira Grisakova, PhD. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. 

rieśiteP rektor EU v Bratislave 
UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA 

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
8 +421 2672 95 364 fax +421 2672 95 101 LETTER OF INTENT I, the Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. rector of University of Economics in Bratislava 
herby confirm that Faculty of Business Management of EU in Bratislava agrees to become 
a partner in the project HARMONIA: non co-financed international grants as submitted 
within Support of Cooperation by the Polish National Science Centrę (NCN). 

The grant proposal is prepared in close cooperation Mgr. Grzegorz Michalski PhD (Wrocław 
University of Economics, Poland and Academy of Management and Administration in Opole, 
Poland) and Ing. Nora Grisakova, PhD (Faculty of Business Management, University of 
Economics in Bratislava). The main scientific area of the cooperation is financial economics, 
business management and financial liąuidity management in Polish and Slovakian firms. 

Should this project be selected for funding by the Faculty of Business Management, I confirm 
that the organization I represent will guarantee hs cooperation. 

The contact person for Faculty of Business Management will be: 

Ing. Nora Grisakova, PhD. 

Faculty of Business Management. 

University of Economics in Bratislava 

Dolnozemska cesta 1 

852 35 Bratislava Date:May21th2012 

Solutionist Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. 
Rector of the University of Economics in Bratislava 
Dolnozemska cesta 1 , 852 35 Bratislava 
9 624 11 478 fax 672 95 101 email: sekrrek@euba.sk EKONOMICKA UNIYERZITA V BRATISLAYE YYHLASENIE O PROJEKTOYOM ZAMERE Dołu podpisany Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v 
Bratislave tymto potvrdzujem, że Fakulta podnikoveho manaźmentu EU v Bratislave suhlasi 
so spolupracou na projekte SONATA BIS: grant pre drżite!ov PhD., v ramci grantovej 
podpory Narodneho vedeckeho centra v Pofsku (NCN). 

Żiadost' o rieśenie grantovej ulohy bola vypracovana pod vedenim Mgr. Grzegorz Michalski 
PhD (Vysoka śkola ekonomicka, Wrocław, PoFsko a Akademia riadenia a spravy v Opole, 
Pofsko) s uzkou spolupracou Ing. Nory Grisakovej, PhD (Fakulta podnikoveho manaźmentu, 
Ekonomicka univerzita v Bratislave). Hlavnou oblasfou vedeckej spoluprace bude finanćna 
ekonomia, obchodny manażment a finanćna likvidita pol'skych a slovenskych firiem. 

Ak bude projekt vybrany na financovanie, fakulta ktoni zastupujem zaisti spolupracu na 
tomto projekte. 

Kontaktnou osobou pre Fakultu podnikoveho manaźmentu bude: 

Ing. Nora Grisakova, PhD. 

Fakulta podnikoveho manaźmentu, 

Ekonomicka univerzita v Bratislave 

Dolnozemska cesta 1 

852 35 Bratislava 21. maja 2012 

rieśitef Dr. h. cprof Ing. Rudolf Sivak, PhD. 
rektor EU v Bratislave 
Tel.: +421 2 672 95 536 Fax: +421 2 672 95 184 FAKULTA PODNIKOVEHO MANAŻMENTU 

EKONOMICKA UN1YERZ1TA V BRAT1SLAYE Dolnozemska cesta l/b, 852 35 Bratislava 5 
K\Ki!ix\ 

l , OI)MkO\ KIK) e-mail: dekanfpm@dec.euba.sk Bratislava 21.5.2012 Vaźeny pan 

Dr h. c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. 
rektor EU 

Tu 

Vażeny pan rektor, 

dovorujem si Vam oznamif, źe suhlasim s rieśenim projektov: 

1. SONATA BIS, 

2. HARMONIA, 

na których sa bude podiefaf za Fakultu podnikoveho manażmentu EU v Bratislave Ing. 
Nora Grisakova, PhD. 

S pozdravom prof. Ing. Ey£x)slav Szabo, CS 
dekan FPM 
Priloha: 2x podia textu ekp Ekonomicke vzdelani 
na dobre adrese Ekonomicka fakulta VŚB-TU Ostra va 

Sokolska tnda 33, 701 21 Ostrava 1 
www.ekf.vsb.cz 
Ostrava, 26 m Novernber 2012 LETTER OF INTENT 

This document is issued in order to confirm willingness of Faculty of Economics, VSB-TU 
Ostrava to support the co-operation of the faculty members, especially Tomaś Tichy, 
Department of Finance, with Grzegorz Michalski, affiliated to Wrocław University of 
Economics. 

The co-operation is supposed to be in the form of partnership within the grants and other 
research and scientific activities as submitted within the Support of Cooperation by the Polish 
National Science Centrę (NCN). The project is supposed to be focused on corporate 
management and related aspects of financial economics. 

In case that the project application will be selected for funding by NCN, the Faculty of 
Economics, VSB-TU Ostrava will guarantee the co-operation of the persons mentioned above. 
However, the faculty does not promise to provide any financial support. 
dean Grzegorz Michalski 

Wrocław University of Economics 

Poland